РЕШЕНИЕ № 875 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 875

от 25.06.2003 г.На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от ЗУТ и чл.5 и чл.51, 52 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общинския съвет Димитровргад, Общински съвет - Димитровград
Р Е Ш И :

1.Общински съвет разрешава промяна на предназначението от “за градина и спортна площадка” в “за градина, спортна площадка и КОО” на терен от 3840 кв.м. попадащ между кв.27 и кв.28 в кв.”Изгрев”, по плана на Димитровград ,одобрен със заповед 3408/66г. така както е отразено в приложения проект.
2.На основание чл.37 от ЗОС и чл. 54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Димитровград определя следния терен за строителство на сграда за КОО от предприемачи, физически и юридически лица чрез търг за учредяване на право на строеж по действащи застроителни и регулационни планове, а именно - между кв.27 и кв.28 в кв.”Изгрев” - застроена площ 200 кв.м., РЗП - 400 кв.м.
3.Одобрява цена за право на строеж - 840 /осемстотин и четиридесет/ лв, съгласно оценка, изготвена от лицензиран оценител.
4.В случай, че за определения парцел има взето решение за право на строеж, но не е сключен договор или същия бъде развален , кметът на общината извършва повторно определените действия за изпълнението му, без да е необходимо ново решение на Общинския съвет.
5.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности по организацията на търга съгласно чл.36 до чл.51 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинското имущество.
6.Упълномощава кмета на общината да сключи договор със спечелилия търга за учредено право на строеж.
Участвали в гласуването - 20 общински съветници, от които “за” - 20, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: