РЕШЕНИЕ № 872 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Р Е Ш Е Н И Е


№ 872

от 25.06.2003 г.
1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ОбС Димитровград учредява на ЕТ “СИМПЪЛ - Н.Павлов”, представляван от Недко Станков Павлов, право на строеж за обект - пристройка върху 134,40 кв.м. към съществуващ обект - Тоалетна зад кино “Дружба” в кв.164. ЕТ “СИМПЪЛ - Н.Павлов” следва да заплати на община Димитровград сумата 3145,00 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с ЕТ “СИМПЪЛ - Н.Павлов”.Участвали в гласуването - 21 общински съветници, от които “за” - 21, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: