РЕШЕНИЕ № 867 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е


№ 867

от 25.06.2003 г.1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет Димитровград учредява на Марийка Запрянова Петрова право на строеж върху 25,00 кв.м. към бивш Търговски обект кв.172. Марийка Запрянова Петрова следва да заплати на община Димитровград сумата 610,00 лв. и придобие право на строеж на посочения адрес.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж с Марийка Запрянова Петрова.


Участвали в гласуването - 19 общински съветници, от които “за” - 19, “против” - 0, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: