РЕШЕНИЕ № 865 ОТ 25.6.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Р Е Ш Е Н И Е


№ 865

от 25.06.2003 г.


1. Общински съвет - Димитровград на основание чл.36, ал.2 от ППЗСПЗЗ, разрешава замяна на земеделска земя с начин на трайно ползване нива, пасище, мера и храсти, представляваща имоти с №№ 049026, 049024, 049025, 049022, 050030, 049032, 049031, 050027, 050026, 049033, 065030, 049041, 049023, 065029, 050024, 065028, 049036 /в землището на с.Добрич/ и №№ 000536, 000537, 000538, 000539 /в землището на с.Крум/ с обща площ 211,210 дка, временно стопанисвани от общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, с равностойна по количество и качество земеделска земя представляваща имоти с № № 000325, 000320, 000330, 000456 /в землището на с.Върбица/ с начин на трайно ползване - пасище, мера и храсти, обща площ 212,038 дка и собственик община Димитровград, видно от регистрите на земеделските земи в землищата на с.Добрич, с.Крум и с.Върбица, община Димитровград.
2. Общински съвет - Димитровград възлага на кмета на община Димитровград да извърши процедурите по исканата замяна.
3. Общински съвет - Димитровград разрешава продажбата чрез търг на земеделска земя, представляваща имоти с №№ 049026, 049024, 049025, 049022, 050030, 049032, 049031, 050027, 050026, 049033, 065 030, 049041, 049023, 065029, 050024, 065028, 049036 в землището на с.Добрич и №№ 000536, 000537, 000538, 000539 в землището на с.Крум, по приложените към докладната записка експертни оценки за текущите пазарни цени на поземлените имоти.
В договора със спечелилия търга да се защитят интересите на двете населени места: с.Добрич и с.Крум.

Участвали в гласуването - 22 общински съветници, от които “за” - 21, “против” - 1, “въздържали се” - 0.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/ /Г.ГЕОРГИЕВ/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ЗАБЕЛЕЖКА: Решение № 865/25.06.03 г., т.1 и т.2 са отменени с решение № 312/26.11.2003 г. на ХОС.