Обява за внасяне на документи за съдебни заседатели,

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

Email: [email protected][email protected];

 

На основание решение № 1423 от 31. 07. 2014г. на Общински съвет - Димитровград и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                              

О Б Я В Я В А  

подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд - Димитровград.
Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подават в срок до 05 . 09. 2014г. (до края на работното време) следните документи:

1. Писмено съгласие /по образец/;

2. Свидетелство за съдимост, че не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията (изрично да бъде вписано, че е необходимо за съдебен заседател);

3. Кратка биографична справка /по образец/;

4. Декларация за българско гражданство и възрастта /по образец/;

5. Надлежно заверено копие от диплома, удостоверяваща педагогическата квалификация (само за кандидатите, които имат такава) 

6. Мнение на Административен ръководител - председател на Районен съд - Димитровград за работа на кандидатите, които вече са били съдебни заседатели;

7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни /по образец/.

 Документите се приемат в деловодството на Общински съвет - Димитровград, стая 55, етаж 5.
Общински съвет - Димитровград

 

Файлове: