ОБЯВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД,

С Решение № 549 от 29. 11. 2012 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.63 ал. З от Закона за лечебните заведения и чл.З ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,

 

І. Обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина" ЕООД – Димитровград и избор на управител на дружеството за срок от три години.

1.Изисквания към кандидатите:

§   да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

§   да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина да имат придобита основна специалност;

§   да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

§   да притежават управленски опит като ръководител на лечебно заведение или болнично звено в структурата на лечебното заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения не по-малко от три години;

 

            2. Необходими документа за участие в конкурса:

§   Заявление за участие в конкурса;

§   Документи, удостоверяващи наличието на изискванията по т.1 /дипломи, удостоверения, свидетелства, трудова или служебна книжка и др/;

§   Автобиография;

§   Медицинско свидетелство, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

§   Свидетелство за съдимост;

§   Програма за развитието и дейността на лечебното заведение, която се представя в отделен запечатан плик едновременно с подаване на заявлението за участие в конкурса.

3.      Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т. 2 се подават в запечатан плик в срок до 28.12.2012 г. на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите.

4.      Кандидатите за участие в конкурса могат да получават информация относно темите - предмет на събеседването на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул. ”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите в срок до 20.12.2012 г.

5.      Конкурсът ще се проведе на 15.01.2013г. от 10.00 ч. в заседателната зала II етаж в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.” Г.С.Раковски" № 15.

6.      Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

§        проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

§        представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

§      събеседване с кандидатите.

 

 

 СТЕФАН ДИМИТРОВ   /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград