Предложение за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                                

ОТНОСНО:Изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            По жалба на „Бетатур” ООД е образувано производство на Административен съд – Хасково. Жалбата, по която се провежда съдебното заседанието оспорва чл.19, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, както и чл.10, ал.3 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, приета с решение Общински съвет – Димитровград през 2010 г. Твърденията на „Бетатур” ООД са, че оспорените разпоредби от нормативния акт са приети извън материалната компетентност на административния орган и противоречат на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

            При разглеждане на доказателствата и материалите по делото, Административен съд – Хасково смята, че макар да са приети от компетентен орган и в изискуема писмена форма, част от оспорените разпоредби на Наредба №10 са в противоречие с материалните норми, което е основание за отмяната им по смисъла на чл.146, т.4 и във вр. с чл.196 на АПК.

            В тази връзка решението на съда не отменя всички, оспорени от „Бетатур” разпоредби, но постановява да бъдат отменени текстовете „декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове” и „От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете на плащане” на чл.19, ал.3; текстът: „и нямат изискуеми задължения към Община Димитровград” на чл.19, ал.4 и изцяло чл.10, ал.3 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

            Въз основа на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

 Р Е Ш Е Н И Е :

  1.      Общински съвет дава съгласие да бъдат отменени текстовете „декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове” и „От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете на плащане” на чл.19, ал.3; текстът: „и нямат изискуеми задължения към Община Димитровград” на чл.19, ал.4 и изцяло чл.10, ал.3 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

2.      Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

  С уважение,

  СТЕФАН ДИМИТРОВ,

Председател на

Общински съвет - Димитровград