Промяна на Наредба № 10

Промяна на Наредба № 10

І. Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

Подраздел ІІ, Такси за ползване на тротоари, площади, улични платна и места, върху които се организират пазари и тържища от ОП „СПИОПТ”.

1. Чл.33. Такса за местата на Неделен промишлен пазар:

 

 

Видове такси

месечна

такса

/било/

месечна

такса

/става/

годишна такса

/става/

-ул.”Димитровградска”

 

 

 

 

 

-сектор Д, Д2, Д3, Д6 - 1кв.м.

16.00

14.00

168.00

-сектор Д1, Д4, Д5      -  1кв.м.

15.00

13.00

156.00

- ул.”Ивайло”

 

 

 

- сектори Ж1,Ж2,Ж3  - 1кв.м.

16.00

14.00

168.00

- сектори А, Б, В       - 1кв.м.

17.00

15.00

180.00

- сектори Г1, Г2 ,Г3, Г4, Г5, Г6     - 1кв.м.

17.00

15.00

180.00

- сектор Е1,Е2,Е3,Е4   -1кв.м.

15.00

13.00

156.00

- сектор  З,  З2          - 1 кв.м.

13.00

11.00

132.00

 - сектор З1, З3          - 1 кв.м.

15.00

12.00

144.00

- сектор З5                - 1 кв.м.

12.00

10.00

120.00

- сектор И1,  В1         - 1 кв.м

17.00

15.00

180.00

               И2               - 1 кв.м. 

16.00

14.00

168.00

               И3               - 1 кв.м.

15.00

13.00

156.00

-сектор М3, М4 – 1 кв. м.

10.00

8.00

96.00

 

2. Създава нов чл. 33а със следния текст: „На предплатилите в срок до 31 януари за цялата календарна година се прави отстъпка от 20 на сто.”

3.  Създава нов чл. 33б със следния текст: „На предплатилите в срок до 31 март за цялата календарна година се прави отстъпка от 10 на сто.”

          ІІ. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.