ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ НОЕМВРИ

ПРОЕКТ!
 
ПОКАНА
 
На основание чл. 23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл. 58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
СВИКВАМ
 
на редовно заседание Общински съвет на Община Димитровград на 30.11.2006 г. /четвъртък/, от 9.15 часа, в многофункционалната зала на общината,
бул. “Г. С. Раковски” № 15 при следния
 
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
 
1.Докладна записка вх. №100-22-20/13.11.06 г. от Петър Петров- Председател на НС на ОАП-Димитровград относно определяне на спечелилия търга участник за покупка на обект “Детска градина”, с. Долно Белево, община Димитровград
 
2. Докладна записка вх. № 100-07-41/20.11.06 г. от Даниел Тошков- общински съветник, представител на Община Димитровград в “Сандра” ООД, Димитровград относно Общо събрание на Дружеството
 
3. Докладна записка вх. № 06-00-376/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно отдаване под наем на части от имот- публична общинска собственост- столова, кухня и складови помещения в ОУ “Алеко Константинов”, Димитровград
 
4. Докладна записка вх. № 06-00-378/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно срок на действие на наемен договор между Община Димитровград и “ЕЛИТ 95” ООД, с. Дълбок извор, област Пловдив за МЛЕКОПУНКТ- гр. Меричлери
 
5. Докладна записка вх. № 06-00-385/15.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно начина на управление и стопанисване на общинските гори и земи в горски фонд
 
6. Докладна записка вх. № 06-00-382/15.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно закупуване на недвижими жилищни имоти- апартаменти, собственост на Мина “Здравец” ЕАД (в ликвидация)
 
7. Докладна записка вх. № 06-00-380/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно учредяване и заплащане на право на строеж в кв. 59 по плана на Димитровград- пристройка към Павилион № 13 на “Покрит пазар”, по молба от Жеко Динев Гочев
 
8. Докладна записка вх. № 06-00-390/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Голямо Асеново, Горски извор, Добрич, Здравец и Злато поле
 
9. Докладна записка вх. № 06-00-389/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Малко Асеново, Долно Белево, Сталево и Ябълково
 
10. Докладна записка вх. № 06-00-388/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в гр. Меричлери
 
11. Докладна записка вх. № 06-00-391/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Крепост и с. Светлина
 
12. Докладна записка вх. № 06-00-392/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Бодрово и с. Бряст
 
13. Докладна записка вх. № 06-00-393/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно откриване на процедура за предоставяне на концесия на обекти- публична общинска собственост- язовири в с. Странско
 
14. Докладна записка вх. № 06-00-366/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот УПИ VІІ в кв. 92 по плана на Димитровград, между Община Димитровград и ЕТ “Тинка Христова-Универсал” (кафе-аперитив Бялата къща)
 
15. Докладна записка вх. № 06-00-369/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот УПИ ХV в кв. 40 по плана на Димитровград, между Община Димитровград и Кръстина Филипова Стоева и Соня Георгиева Стоева
 
16. Докладна записка вх. № 06-00-370/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот V-11 в кв. 3 по плана на с. Малко Асеново, община Димитровград, между Община Димитровград и Недялка Михова Панева
 
17. Докладна записка вх. № 06-00-373/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот ХІV-11 в кв. 3 по плана на с. Брод, община Димитровград, между Община Димитровград и Драгомир Костадинов Костадинов
 
18. Докладна записка вх. № 06-00-375/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно ликвидиране на съсобственост за Второстепенна сграда (навес)- част от обект “Бивша фурна”, с. Крепост, община Димитровград, между Община Димитровград и Петър Янакиев Митев
 
19. Докладна записка вх. № 06-00-398/20.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно замяна на недвижими имоти в землището на с. Радиево, община Димитровград- собственост на Петко Михайлов Михайлов с недвижими общински имоти в същото землище
 
20. Докладна записка вх. № 06-00-387/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно Решение № 900/27.07.06 г. на ОбС-Димитровград за замяна на недвижими имоти в землището на гр. Меричлери- собственост на Андон Панев Донев, с недвижими общински имоти в същото землище
 
21. Докладна записка вх. № 06-00-368/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижим имот № 000643 в землище на гр. Меричлери, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
22. Докладна записка вх. № 06-00-371/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижим имот ІV-1992 в кв. 152а по плана на Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
23. Докладна записка вх. № 06-00-372/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижими имоти- УПИ ІІ и ІІІ в кв. 79 по плана на Димитровград (кв. Черноконево)- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
24. Докладна записка вх. № 06-00-379/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на недвижим имот- УПИ ХVІІ в кв. 6 по плана на с. Злато поле, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
25. Докладна записка вх.№ 06-00-367/14.11.06 г. отинж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно продажба на недвижим имот № 000014 в местността Горен юрт, с. Великан, община Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 от ЗОС
 
26. Докладна записка вх. № 06-00-377/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на земя в кв. Каменец, Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС по молба на Марийка Шишиньова
 
27. Докладна записка вх. № 06-00-374/14.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на земя в кв. Каменец, Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС по молба на Живко Бинев
 
28. Докладна записка вх. № 06-00-383/15.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно продажба на земя в кв. 16, Димитровград- частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал.2 от ЗОС по молба на ЕТ “Лято 91-Тунджай Местанов”
 
29. Докладна записка вх.№06-00-402/22.11.06 г. отинж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград относно безвъзмездно прехвърляне на сграда- бивша марбаска болница, гр. Димитровград
 
30. Докладна записка вх. № 06-00-405/23.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград, относно одобряване на проекто-списък на обекти от  общинската пътна мрежа в Община Димитровград, които да бъдат включени за финансиране от МРРБ при разпределение на средствата за изграждане и ремонт за 2007 г.
 
31. Докладна записка вх. № 06-00-397/17.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград, относно изменение на общинския бюджет на Община Димитровград за 2006 г.
 
32. Докладна записка вх. № 06-00-386/16.11.06 г. от инж. Димитър Хаджииванов- Кмет на Община относно изменение на чл. 58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г. на ОбС-Димитровград)
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДИМИТРОВГРАД:/п/
/НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
Последна промяна: 12:29:38, 27 Февруари 2020

Още новини

Дядо Коледа пристига да запали светлините на елхата

417

Дядо Коледа, Коледен базар, най-голямата елха в Европа и празнични фоерверки събират тази събота, 4 декември 2021г. от 17.30ч. малки и големи на церемонията по запалване светлините на елхата в Димитровград. Коледната елха и цялата празнична украса в града по традиция ще грейне в началото на декември. Специално организиран за…

Изплащане възнагражденията на членовете на СИК

139

Във връзка с проведените на 14 и 21 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент, както и за членове на Народно събрание, община Димитровград уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че изплащането на възнагражденията им ще започне от 11:00 часа на 2 декември 2021 г. (четвъртък) в зала Гроссето,…

Изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии

103

Във връзка с проведените на 14 и 21 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент, както и за членове на народно събрание, община Димитровград уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че изплащането на възнагражденията им ще започне от 11:00 часа на 2 декември 2021 г. (четвъртък) в зала Гроссето,…

Димитровград се превръща в столица на танца в рамките на XV-то юбилейно издание на "България танцува`2021"

286

На 27 и 28 ноември 2021г. ще се проведе XV-то юбилейно издание на Националния танцов конкурс за театрално-сценични танци - класически балет, характерни и съвременни танци "България танцува`2021". Поради пандемичната обстановка миналата година конкурсът не се проведе, а тазгодишното издание ще се състои онлайн. 1300 участника ще представят в 49…

Към всички новини