Открита процедура за доставкаНаименование:

„Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.” с 6 обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Инертни материали”

Обособена позиция № 2. „Цимент”

Обособена позиция № 3. „Бои”

Обособена позиция № 4. „Асфалтобетон”

Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – павета”

Обособена позиция № 6. „Готови бетонови изделия – плочки, бордюри  и паркинг ограничители.”

Процедура:

Открита процедура

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2014-0001

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

28.03.2014 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

08.04.2014 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 09.04.2014 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация за участие в процедурата: dokumentacia stroitelni materiali_2014.zip

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 27.02.2014 г.СЪОБЩЕНИЕ

             Уважаеми дами и господа,

            На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената от община Димитровград процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград”, с обособени позиции: № 1 - Инертни материали; № 2 – Цимент; № 3 – Бои; № 4 – Асфалтобетон; № 5 - Готови бетонови изделия – павета; № 6 - Готови бетонови изделия плочки, бордюри и паркинг ограничители, ще се извърши на 14.05.2014 г. (сряда) от 13:00 часа в сградата на община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, заседателна зала на ІІ етаж.

            Дата на публикуване: 12.05.2014 г.