Открита процедура за доставка

 

Наименование:

„Доставка на канцеларски материали и консумативи.” с обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051PO001-5.1.04-0117-C0001 “Звено за услуги в домашна среда Димитровград”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”.

Обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Детската градина и училището – пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване” BG051PO001-4.1.05-0167, одобрен за финансиране по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.”

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2013-0017

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

06.01.2014 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

16.01.2014 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 17.01.2014 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 raziasnenie_06.01.2014.zip

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация за участие в процедурата: Odobrenadokumentacia_kancelarski materiali.zip

Решение за промяна: 00068-2013-0017 R promiana.zip

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 06.12.2013 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената от община Димитровград процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект BG051PO001-5.1.04-0117-C0001 “Звено за услуги в домашна среда Димитровград”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА” ; Обособена позиция № 2 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Детската градина и училището – пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване” BG051PO001-4.1.05-0167, одобрен за финансиране по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.”, ще се извърши на 05.02.2014 г. (сряда) от 11:30 часа в сградата на община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, заседателна зала на ІІ етаж.


Файлове: