Открита процедура за услуга


Наименование:

„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград”

в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Димитровград” по схема за БФП BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Процедура:

Открита процедура

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2013-0016

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

08.11.2013 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

18.11.2013 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 19.11.2013 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Разяснения:

 1. otgovor 04.11.2013 g..pdf
 2. otgovor 11.11.2013 g..pdf

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация за участие в процедурата:  dokumentacia integriran plan Dimitrovgrad.zip

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 07.10.2013 г.


СЪОБЩЕНИЕ

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената от община Димитровград процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград.”, ще се извърши на 14.01.2014 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, заседателна зала на ІІ етаж.

            Дата на публикуване: 10.01.2014 г.