Открита процедура за услугаНаименование:

„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград”

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2013-0013

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

Решение № ОК-10-44/22.08.2013 г. на кмета на община Димитровград

Срок за подаване на оферти за участие:

03.10.2013 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 04.10.2013 г.

Час: 10:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Кратко описание на предмета на поръчката:

Обществената поръчка e с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград” включва:

            - доставка и разполагане на необходимия брой съдове за целите на дейностите по събиране на отпадъците;

            - събиране и извозване на битови отпадъци от територията на община Димитровград до регионално депо в землището на село Гарваново, община Хасково;

            - почистване на площи за широко обществено ползване - метене и миене на улични платна, тротоари, площади и други места за обществено ползване;

            - поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград;

            - зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград;

            - ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград.

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

 

Документация за участие в процедурата: dokumentacia smet_22.08.2013.zip

 

Важно: линкът за изтегляне на документацията е активен до изтичане на срока за получаване на документация за участие.

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 22.08.2013 г.


СЪОБЩЕНИЕ от 9 септември 2013 г:

ОТНОСНО:
СПРЯНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград”.

Във връзка с подадена на 02.09.2013 г. жалба до Комисията за защита на конкуренцията, срещу решение № ОК-10-44/22.08.2013 г. на кмета на община Димитровград, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград” и поискана временна мярка „спиране на процедурата”, Ви уведомяваме, че на основание чл.120а, ал. 2 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила акта на съответния компетентен орган.

СЪОБЩЕНИЕ от 28 ноември 2013 г:

Процедурата е отменена с влязло в сила решение № 1452/28.10.2013 г. на КЗК за отмяна на решение № ОК-10-44/22.08.2013 г. на кмета на община Димитровград за откриване на процедурата с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване корита на дерета и реки на територията на община Димитровград”.