Открита процедура за доставка 

Наименование:

Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.” със следните обособени позиции:

•           Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.

•           Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.

•           Обособена позиция № 3 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”

•           Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „АТРИУМ” - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век и урбанистичен мениджмънт” SEE/B/0009/4.3/X-ATRIUM  по Оперативна програма за транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европa 2007-2013”.

Идентификационен номер на поръчката в АОП:

00068-2013-0011

Процедура:

Открита процедура

Срок за получаване на документация за участие:

18.07.2013 г. до 17:00 часа

Срок за подаване на оферти за участие:

25.07.2013 г. до 17:00 часа

Дата, час и място за отваряне на офертите:

Дата: 26.07.2013 г.

Час: 14:30

Място: Заседателна зала 2 етаж в сградата на общинска администрация Димитровград – град Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15

Кратко описание на предмета на поръчката:

Настоящата процедура е с предмет доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград; Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград; Обособена позиция № 3 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”; Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „АТРИУМ” - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век и урбанистичен мениджмънт” SEE/B/0009/4.3/X-ATRIUM  по Оперативна програма за транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европa 2007-2013”.

Възложителя ще заявява периодично възникналите потребности от канцеларски материали и консумативи чрез заявка изпратена по куриер, ел. поща, телефон или факс. Срокът за доставка е до 24 часа след изпращане на заявка за необходимите количества канцеларски материали и консумативи. Отделните доставки ще се осъществяват в работен ден, в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 часа.

Включените в настоящата процедура канцеларски материали в Обособена позиция № 1 и консумативи в Обособена позиция № 2 не са изчерпателни по отношение на възможните видове канцеларски материали и консумативи, които ще бъдат доставени въз основа на договор. В обхвата на договора за всяка от тези две обособени позиции се считат за включени и може да бъдат възложени и доставени и други разновидности на канцеларски материали и консумативи от същия вид, които са необходими на Възложителя през периода на действие на договорите.

Включените в настоящата процедура канцеларски материали и консумативи за Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4 са изчерпателни по отношение на възможните видове канцеларски материали и количества, които ще бъдат доставени въз основа на договора.

Разяснения:

 

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

 

Документация за участие в процедурата: Dokumentacia_kancelarski materiali.zip

 

Важно: линкът за изтегляне на документацията е активен до изтичане на срока за получаване на документация за участие.

Дата на публикуване на документацията за участие в процедурата: 27.06.2013 г.


СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми дами и господа,

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената от община Димитровград процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград.”, с обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на канцеларски материали за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград, Обособена позиция № 2 - Доставка на консумативи за общинска администрация Димитровград, общинските предприятия и други при община Димитровград, Обособена позиция № 3 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по Проект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен брягпо Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”, Обособена позиция № 4 - Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект  „АТРИУМ” - „Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век и урбанистичен мениджмънт” SEE/B/0009/4.3/X-ATRIUM по Оперативна програма за транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европa 2007-2013”., ще се извърши на 12.08.2013 г. (понеделник) от 10:30 часа в сградата на община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, заседателна зала на ІІ етаж.