Открита процедура за услуга - надзор


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0021

Процедура: Открита процедура

Име: „Упражняване на строителен надзор на обект „Подмяна на външен главен водопровод от кв. Марийно до кв. Черноконево на Димитровград - I етап.”

 

Документация за участие може да изтеглите от този линк:  dokumentacia SN vodoprovod.zip

Файлове: