ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО


Наименование:

„Основен ремонт на второстепенна улична мрежа на територията на Община Димитровград: ул. „Райко Даскалов” кв. Черноконево, второстепенна улица, обслужваща Център за настаняване тип семеен в кв. Черноконево,  Входящ път на кв. „Габера” от о.т 1 до о.т. 11, гр. Димитровград.”

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

30.05.2014 г. до 17:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

30.05.2014 г. до 17:00 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация:  dokumentacia_Asfaltirane_006.zip
Техническа редакция на указания: ukazania.doc

Уникален код на покана в АОП:

9029638

Дата на публикуване: 23.05.2014 г.

Файлове: