ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование:

„Информиране и публичност” по проект „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград”, Договор BG051PO001-5.2.12-0020-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставаме нито едно дете” BG051PO001-5.2.12, компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”,  обособена в 3 /три/ позиции:

Обособена позиция 1 – Изработване на рекламни материали;

Обособена позиция 2 – Публикации в местната преса;

Обособена позиция   3 – Озвучаване на заключителната конференция и на „Ден на  отворените  врати”.

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

07.05.2014 г. до 16:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

07.05.2014 г. до 16:00 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация: Dokumentacia_PP_Public_CNST.zip

Уникален код на покана в АОП:

9028624

Дата на публикуване: 24.04.2014 г.РАЗЯСНЕНИЕ от 25.04.2014 г.

 Във връзка с постъпило запитване със следното съдържание:

Въпрос: 
Разделянето на дейностите в поръчката на три обособени позиции допуска ли кандидатът да представи оферта за една или две то тях или кандидатстването за трите от тях е задължително ?

Разясняваме:
Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции, като всеки участник може да представи само една оферта за всяка една отделна обособена позиция и само за пълния й обем.

Дата на публикуване: 25.04.2014 г.

Файлове: