ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА


Наименование:

„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работен проект на обект: „Външен главен водопровод от съществуваща водопроводна мрежа на кв. Черноконево до черпателен резервоар на ПС Меричлери”, Община Димитровград.”

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

28.03.2014 г. до 17:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

28.03.2014 г. до 17:00 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация: dokumentacia_ proektirane vodoprovod_Chernokonevo Merichleri.zip 

Уникален код на покана в АОП:

9027277

Дата на публикуване: 21.03.2014 г.

Файлове: