Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград“

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

        Име на процедурата:BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд-2016 - 2020”

        Име на бенефициента: Община Димитровград

                Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград“

        Договор: BG05FMOP001-3.002-0033-C07

        Начало: 20.07.2016 г.

        Край: 31.12.2019 г.

        Стойност: 638 823.72 лева

        Община Димитровград, в качеството си на партньорска организация,  продължава изпълнението на дейностите по „Проект осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград”.

Обхватът на дейността e за 500 потребителя. В проекта са включени хора от града и селата от следните целеви групи:

- лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“;

- самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

скитащи и бездомни деца и лица.

 - допълнителна целева група на която да бъдат раздадени неполучени храни - лица фигуриращи като целеви групи посочени в чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал.1 от Наредба № РД-07-1/04.04.2016 г.

         Храната се приготвя от ЕТ „ТАНО – Николай Траилов” гр. Хасково. Доставя се до разкритите клубове за хората от третата възраст и сградите на кметствата в малките населени места, а трудноподвижните лица получават храната си в дома, чрез Домашен социален патронаж гр. Димитровград.

         Към настоящият момент  в проекта участват потребители  от гр. Димитровград; гр. Меричлери; с. Черногорово; с. Воден; с. Крепост; с. Добрич; с. Крум; с. Ябълково; с.Сталево; с. Скобелево; с. Горски извор; с. Брод; с. Злато поле; с. Долно Белево; с. Райново; с. Радиево; с. Голямо Асеново; с. Малко Асеново; с. Странско; с. Великан.

         От началото на проекта до 01.07.2019 г. за участие в проекта са подадени

1 030 броя заявления декларации, след извършените проверки от Дирекция „Социално подпомагане” Димитровград са одобрени 691 потребители.

         Към този момент топъл обяд за различни периоди са получавали 651 потребители, а 500 от тях продължават да получават топъл обяд. Резервите към момента са 40 броя лица.

         Съгласно действащия към момента договор BG05FMOP001-3.002-0033-C07 топъл обяд ще се предоставя до 31.12.2019 г.

 

Последна промяна: 12:28:38, 30 април 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

203

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

407

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

248

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини