Проект „Звено за патронажна грижа - Димитровград”

 

Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0084-C01/05.06.2019г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”.

 

Основна цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за преодоляване на социалната изолация на възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания чрез изграждане на капацитет и предоставяне на патронажна грижа.

 

Специфична цел: Създаване на Звено за патронажна грижа с цел осигуряване на почасови интегрирани мобилни здравно-социални услуги по домовете на лицата от целевите групи с акцент върху малките населени места.

 

Целеви групи:

  • възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства.

 

Обща стойност на проекта: 312 357,16 лева - 100% Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Начало: 01.09.2019г.

Продължителност: 15 месеца.                                                                      

Последна промяна: 22:53:01, 06 март 2020

Още новини

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

82

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

111

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Works Contract Award Notice

140

  Project NoCB005.2.21.052 – Joint Actions to Regain ATTRACTIVEness in the CBC Area (More Attractive); Contract No. RD-02-29-191/23.07.2019         WORKS CONTRACT AWARD NOTICE Contract title: “Repair and reconstruction of pedestrian zone and green zones in central city part /”Bulgaria” blvd/ Dimitrovgrad – V stage –Repair and reconstruction…

Към всички новини