Социологическо проучване сред населението на Димитровград по Проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух”

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ

ПРОВЕДЕНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И

 ПОКАНА КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ, КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В ПРОГРАМАТА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ДО 2023г.

 

През 2017 г. община Димитровград след успешно кандидатстване подписа Договор за бeзвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. за изпълнение на проект ИСУН №BG16M1OP002-5.002-0010 „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград“, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

            Стойността на проекта е 182 000 лв., от които

  • 154 700 лв. (сто петдесет и четири хиляди и седемстотин лева) от Кохезионния фонд на Европейския съюз;
  • 27 300 лв. (двадесет и седем хиляди и триста лева) национално финансиране от държавния бюджет на Република България.

Разработването на нова Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г. е стратегически важно с цел планиране на най- подходящите към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените екологични норми с цел опазване на човешкото здраве и на околната среда.

За целите на изготвяне на новата програма, до момента са изготвени редица анализи на основата на голям обем статистическа, техническа и друга информация, предоставена от различни институции на национално и на регионално ниво. Направените анализи показват, че в последните години тенденцията е към подобряване на качеството на въздуха на Димитровград, но наднорменото замърсяване с фини прахови частици продължава. На основата на набрана актуална техническа информация, направените анализи и моделиране показват, че най-големият източник на фини прахови частици във въздуха е битовото отопление на дърва и въглища (88% от общото количество на емисиите фини прахови частици във въздуха), следвано от промишлеността (7%) и накрая с най-малък принос автотранспорта (5%). 

За да се отчете в най-висока степен мнението и нагласите на обществеността при разработване на мерките в програмата,  беше проведено и социологическо проучване сред населението на град Димитровград, като в резултат могат да се направят следните най-важни изводи:

  • Състоянието на околната среда и предоставяните услуги в тази връзка в Димитровград са оценени положително от преобладаващата част от гражданите по отношение на зелените площи, режима на водоснабдяването, извозването и третирането на отпадъците, както и чистотата в града. По-отношение, обаче, на качеството на атмосферния въздух (на първо място) и качеството на питейните води (на второ място), над половината от гражданите считат, че има проблеми, включително сериозни проблеми, които трябва да бъдат решени.
  • Гражданите считат, че източници на замърсяване на въздуха със сериозно, и вероятно влияние са преди всичко промишлените източници и отоплението на дърва и въглища, следвани от прахта по шосета и улици.
  • От мерките, които биха допринесли за устойчиво подобряване на качеството на въздуха в дългосрочен план, с най-голям принос гражданите оценяват по-честото миене на улиците и намаляване на замърсяването от промишлени източници.
  • По-голямата част от жителите на града считат, че отговорност за подобряване на качеството на въздуха носят не само държавата и общината, но и гражданите, т.е. проблемът със замърсяването на въздуха трябва да се решава солидарно.
  • Данните от проучването показват, че близо една трета от домакинствата в Димитровград се отопляват с дърва и въглища, което и според самите тях води до неблагоприятни последици за качеството на атмосферния въздух.
  • В същото време голяма част от гражданите, които се отопляват на дърва и въглища, имат нагласата и отговорността да подменят отоплението си с друго екологично отопление, ако домакинствата бъдат подпомогнати финансово.

 

Като част от процеса на обществени консултации, общината предвижда след като проектът на програмата с мерките за подобряване на качеството на въздуха се финализира, те да се публикуват през месец август т.г. на интернет-страницата на общината,  като се очаква гражданите и други заинтересовани страни да представят своите становища, мнения и предложения.

С настоящото съобщение отправяме покана към гражданите на общината и всички други лица и организации да предоставят свои идеи и предложения на този по-ранен етап относно мерките, които да залегнат в Програмата за качество на атмосферния въздух на община Димитровград до 2023 г. на:

 

е-мейл на общината: [email protected]

или на адреса на общината: 6400, Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №15.

 

 

Последна промяна: 23:31:08, 07 март 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

23

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

157

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

146

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини