Издаване или изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ОС-129. Издаване или изменение на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

І. Правно основание – чл. 46, ал.1, т. 2; чл. 50 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

ІІ.Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

3. Документ за платена такса

ІV. Такси:

            – 250 лв. за издаване на разрешително

            – 150 лв. за изменение на издадено разрешително

V. Срок – 30 дни

 

Файлове: