Удължаване на срока на Разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали

ОС-125. Удължаване срока на Разрешение за поставяне на рекламно–информационни материали

І. Правно основание – чл.3, ал.2 и чл. 30 от Наредба №14 за рекламната дейност на територията на община Димитровград

ІІ. Място на подаване – Работно място №4 в Общински център за информация и обслужване на гражданите;

ІІІ. Необходими документи:

1. Заявление по образец.

ІV. Такса – няма

V. Срок – 10 дни

Файлове: