Удължаване срока за рехабилитатор

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Обява от 01.03.2022 год., 21.03.2022 год. и от 04.04.2022г. за свободни работни места за длъжностите „социален работник” и „рехабилитатор“ в  услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом” в  изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

У Д Ъ Л Ж А В А М :

 

Срока за прием на документи за длъжността „рехабилитатор“ - до 17.00 часа на 30.06.2022 год.

  1. Рехабилитатор  - 1 бр.  –  работно време  -  4 часа

- в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом” – 1 бр.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование

1.1. Да имат висше образование – завършена образователна степен „професионален бакалавър” или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;

2. Познаване на нормативната уредба

    2.1. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;

3. Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит, предишен опит в директна работа с деца, ще се счита за предимство.

4. Място на работа – Център за ранна интервенция на уврежданията

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

    1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

    2. Да не са лишени от правото да упражняват професията.

    3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

    4. Компютърна грамотност.

 

ІІІ.  Характер на работата

1.Разработване на рехабилитационни програми, обучителни и       информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;

             2.   Изследване на моторното развитие на всяко дете, насочено към услугата;

 3. Информиране на  родители и специалисти относно особеностите на моторното     развитие на децата във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане на моторното развитие на детето им;

4. Води съответната документация.

 

За длъжността „Рехабилитатор” ще бъде сключен трудов договор по реда на чл. 70 ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ за срок  до 31.12.2022 год. на 4 часов работен ден. Длъжността може да се заема и по втори трудов договор.

 

ІV. Начин на провеждане на подбора:

  1. Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  2. Интервю с допуснатите кандидати.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на партерния етаж в сградата на общинска  администрация Димитровград.

 

V. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до кмета на общината по образец
  2. Автобиография по образец
  3. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Декларация по образец.
  5. Медицинско свидетелство се представя при сключване на трудовия договор, ако кандидатът бъде одобрен.

 

     VІ. Срок за подаване на документите –  до 17.00 ч. на 30.06.2022 г.   

 

     VІІ. Място на подаване на документите:

  1. Документите следва да бъдат представени в  Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15,  Център  за информация и услуги на граждани  гише № 1 „Деловодство”, в запечатан плик, всеки работен ден от 8.30 до 17,00 часа.
  2. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG 05M9OP001-2.004-0013-C01                     - трите имена на кандидата;

           - позиция.

     3.  Документи за кандидатстване могат да се изтеглят от:

          - интернет страницата на Община Димитровград

Лице за контакт:

Елена Тодорова - предоставя на кандидатите допълнителна информация - Ръководител проект: тел за връзка: 0888901425

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

Съгласувал:

Д. Гавазов

Гл. юрисконсулт

Елена Тодорова

Ръководител проект

 

Изготвил:

Мадлена Топалова

Счетоводител проект

 

Файлове: