УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „Санитари в социална услуга”

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА Център за грижа за лица с различни форми на деменция, гр. Димитровград  

ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

 

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на деменция, гр.Димитровград“

 

УДЪЛЖАВА СРОКА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ  ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

„Санитари в социална услуга”

в Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград, при следните условия и необходими документи

І. Санитари в социална услуга – 2 броя на пълно работно време - 8 часа.

Описание на работата:

Осъществява дейности пряко свързани с обслужването на потребителите в Центъра, включващи:

поддържане на лична хигиена на потребителите;
поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
помощ при хранене и прием на течности;
помощ при обличане, помощ при подреждане на лични вещи;
пране и гладене на дрехите на потребителите;
придружаване на потребителите при разходка и при дейности в свободното време;

Поддържане на хигиена – почистване и дезинфекция и на всички помещения и коридори на Центъра;
Оказва съдействие на медицинските сестри и социалния работник в услугата при работата им с потребителите;
Място на работа - Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Минимална степен на завършено образование  – основно;
Професионален опит – не се изисква, наличието на такъв е предимство;
Умения и компетентности:

добри комуникативни умения;
желание и мотивация за работа с лица с увреждания

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване по образец;
Автобиография по образец;
Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо;
Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства по образец;
Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- Проект BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград“

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Краен срок за подаване на документите: 12:00 часа на 05.11.2021г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидатите, получили най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на входа на сградата на Община Димитровград.

 

 

За информация: тел. 088 7722072, Антоанета Шаркова - ръководител проект

тел. 088 5987718, Здравка Начева - счетоводител проект

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Файлове: