ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ ЗА почасово ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА”

Със заповед № РД-01-2517 от 31.12.2020г. на изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Димитровград.

„Асистентска подкрепа” е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация и ще се предоставя почасово, до 4 часа на ден, за:

Ø лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

Ø деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

I. Необходими документи за участие в подбор за длъжност „Асистент“:

1. Заявление – декларация за кандидатстване (по образец);

2. Автобиография;

3. Документ за самоличност (лична карта) – за справка;

4. Копие от диплома за завършено образование;

5. Копие на документ, удостоверяващ завършен курс на обучение по сходни програми/проекти за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит като асистент (при наличие на такива);

6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

 

II. Минимални изисквания за заемане на длъжността :

1. Кандидатите да са в трудоспособна възраст;

2. Образование - минимум основно;

3. Опитът и завършен курс на обучение се считат за предимство.

III. Място за подаване на документите:

Документи на кандидатите за асистенти се приемат  всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г. С. Раковски” № 15, партерен етаж, Център  административно обслужване, гише № 1.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на гише №1 в Центъра   административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi

IV. Подборът протича в два етапа

– оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността;

– провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

            Краен срок за подаване на документи –27 октомври 2021г.

 

За допълнителна информация – тел. 0391 68 299, отдел „Хуманитарни дейности”, Община Димитровград и тел. 0391 71 265, 0889 855 669 Център за комплексни услуги

Файлове: