Прием на документи за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил до 9 места“ в направление 1 „ Патронажна грижа“ за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги

 

 

ОБЯВА

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Допълнително споразумение №1 към договор BG05М9OP001-6.002-0104-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-6.004-0104-C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”

 

ОБЯВЯВА,

че считано от 01.08.2022г. стартира прием на документи за заемане на длъжността Шофьор на лек автомобил до 9 места в направление 1 Патронажна грижа“ за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-6.004-0104 –C01 “ Патронажна грижа + в община Димитровград – Компонент 2, както следва:

1. Шофьор на лек автомобил до 9 места -1 бр.

I. Описание на работата:

1. Транспортира персонала на патронажна грижа до домовете на потребителите.

2. Транспортира от и до дома хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора над 65 години, потребители на услугата „ Патронажна грижа”, като им оказва помощ при качване и слизане;

3. Изготвя и отчита изискуемата документация, свързана с пътуванията;

4. Спазва правилата за движение по пътищата;

5. Спазва работния график и разписанието за движение;

6. Отговаря за състоянието и техническата изправност на автомобила

 

II. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно;

2.Квалификация: правоспособност за управление на МПС, категория В.

3. Специфични изисквания:

  • да притежава умения за работа в екип;
  • да има психологическа нагласа за работа с хора с увреждания и с възрастни хора над 65 години.

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване по образец Приложение № 1;

2. Автобиография по образец Приложение № 2;

3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

4. Копие от документи, доказващи професионален опит /трудова книжка

5. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства по образец.

6. Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

 

IV. Място, срок и начин за подаване на документите:

Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 08:30ч. до 12:00 ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център административно обслужване, гише № 1 в запечатан, непрозрачен плик. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- проект № BG05M9OP001-6.004-0104 –C01 по процедура “ Патронажна грижа + – Компонент 2”

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на гише № 1 в Центъра административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi.

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

Краен срок за подаване на документите: 12:00 часа на 05.08.2022г.

 

V. Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

 

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Димитровград;

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

 

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване.

След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.

На база получените резултати се изготвя списък на класираните кандидатите във възходящ ред.

 

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидатите, получили най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

 

За информация: тел. 0882 729 984, Гергана Тодорова - ръководител проект

тел. 0391/68 296, Марийка Колева - координатор проект

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Файлове: