Обявления за конкурси

Общинска администрация – Димитровград О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: “главен експерт”, отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, околна среда и води”