Обявление за конкурс за длъжността "директор" на Исторически музей - гр.Димитровград

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.91 ал.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.8 ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28 ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД-06-1185/11.08.2021г. на Кмета на Община Димитровград

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за длъжността „директор” на Исторически музей – гр.Димитровград

І.Кратко описание на длъжността:

Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Исторически музей – гр.Димитровград. Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл.28 ал.6 от Закона за културното наследство.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове са:

1.Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;

2.Да имат най-малко 3 (три) години професионален опит по съответното професионално направление;

3.Отлични познания на действащото законодателство в областта на музейното дело; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.

Допълнителни изисквания към кандидатите, носещи предимство:

4.Да притежават компютърна грамотност - MS Office, Internet;

5.Присъдени научни степени;

6.Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

7.Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

8.Чуждоезикова подготовка.

 

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа

1.Допускане по документи;

2.Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр.Димитровград за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях. Събеседване с кандидатите.

Концепцията съдържа:

-анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

-тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътища за постигането им;

-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователска, образователната и популяризаторската дейност на музея;

-етапи на реализация на концепцията.

 

IV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са

1. Писмено заявление за участие в конкурс;

2.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

3.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова и/или служебна книжка или друг документ удостоверяващ осигурителен стаж);

4.Професионална автобиография;

5.Документ за медицински преглед (документът се прилага в случай на преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца);

6.Свидетелство за съдимост;

7.Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – гр.Димитровград за период от 5 (пет) години в 9 (девет) екземпляра в запечатан и ненадписан плик.

 

V.Срок и място за подаване на документите

Документите следва да бъдат представени в: Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, п.код 6400, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на гражданите, гише №1 “Деловодство” в срок: 1 (един) месец от датата на публикуване на обявлението в местен вестник и на електронната страница на Община Димитровград (www.dimitrovgrad.bg) всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Подаването на документите за участие в конкурса си извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите следва да бъдат представени в запечатан плик ведно с екземплярите на концепцията. На пликът следва да бъде изписано името на участника и текст: „За участие в конкурс за длъжността „директор” на Исторически музей – гр.Димитровград”.

Мястото, където ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, бул.” Г. С. Раковски” №15, както и на електронната страница на Община Димитровград (www.dimitrovgrad.bg).

Лице за контакт: М. Колева – предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт: 0391 68296.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград