ОБЯВА за заемане на длъжността „Медицинска сестра” в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ,,Дъга“- Димитровград на пълно работно време.

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ,,дъга“-  Димитровград

Община Димитровград

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

прием на документи за заемане на длъжността „Медицинска сестра” в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ,,Дъга“- Димитровград на пълно работно време.

 

Описание на работата:

 1. Планира, организира и отговаря за осигуряването на достъп до здравеопазване за всеки потребител на Център за настаняване от семеен тип за за деца/младежи с увреждания ,,Дъга“.Събира и предоставя здравна информация за потребителите в Центъра.
 2. Изготвя План за здравни грижи на всеки потребител и го актуализира при необходимост;
 3. Наблюдава здравословното състояние на децата и младежите и при необходимост оказва долекарска помощ съобразно компетенциите си;
 4. При възникнала необходимост, при влошено здравословно състояние, придружава децата и младежите до центъра за спешна и неотложна медицинска помощ;
 5. Участва в изготвянето на месечното меню за хранене на потребителите;
 6. Контролира рационалното хранене на децата и младежите и помага в храненето на

   тези, които не могат да се хранят сами

 1. Съвместно с останалите членове на мултидисциплинарния екип участва активно в актуализирането на индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалния план за подкрепа на всяко дете, в законоустановените срокове и при необходимост.
 2. Наблюдава здравословното състояние на потребителите и при необходимост оказва долекарска помощ съобразно компетенциите си.
 3. Извършва здравни услуги, съгласно утвърдени методики от Министерство на здравеопазването.
 4. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.
 5. При отсъствие на детегледачите влиза в работния им график;
 6. Място на работа - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ,,Дъга“.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална степен на завършено образование – висше, степен „бакалавър/ професионален бакалавър”;

2. Професионално направление/специалност - медицинска сестра, фелдшер, акушерка.

3. Професионален опит - професионален опит по специалността се счита за предимство;

4. Наличието на професионален опит в работа с лица с увреждания се счита за предимство;

5. Умения и компетентности:

 • да има познания по нормативната уредба, специфична за работата по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги - национални, европейски и общински документи, регламентиращи предоставяне на грижи/социални услуги за деца/младежи с увреждания касаещи работата на Центъра;
 • компютърна грамотност - MS Office, Internet;
 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • желание и мотивация за работа с лица с увреждания.
 • Способност за работа в мултидисциплинарен екип и в партньорство с други организации;
 • Лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията си, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики.

 

 

Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ,,Дъга“- гр.Димитровград –кв.Черноконево- ул. „Хеброс“ №6 А

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
 4. Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо;
 5. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;
 6. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образец на Декларацията може да се получи в общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

 1.  -„Център за настаняване от семеен тип за за деца/младежи с увреждания ,,Дъга“.

Димитровград;

 - Трите имена на кандидата;

 - Позицията, за която кандидатства;

- Телефон за връзка.

 

 

Краен срок за подаване на документите: до 17:00ч. на 12.04.2024г.

 

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград. Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Директорът на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ,,Дъга“-, гр.Димитровград сключва с кандидата, получил най-голям брой точки срочен трудов договор, на основание Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на входа на сградата на Община Димитровград.

 

За информация:

тел. 0391/68 299 – Галина Тенева, главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“

тел. 0889036790–Галина Минчева, ВрИД Директор на Център за настаняване от семеен тип деца/младежи с увреждания ,,Дъга“.

 

 

 

 ИВО ДИМОВ

 Кмет на Община Димитровград

 

 

Файлове: