Обява за свободни места по проект „Подкрепа за всички деца”,

ОБЯВА

 

Община Димитровград, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013 – С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

О Б Я В Я В А

 

Свободни работни места за длъжностите:

 

 

 1. Педагог в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” - 1 бр. – работно време - 4 часа, за 2 месеца ( м. юли и м. август)
 2. Медиатор в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” - 1 бр. – работно време – 4 часа за 2 месеца(м. юли и м. август)

 

 

За длъжността „Педагог”

В услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование

1.1. Професионален бакалавър – специалност „предучилищна или начална училищна педагогика”

2. Познаване на нормативната уредба – Закон за предучилищното и училищното образование;

3. Професионален опит – минимум 3 год. с деца в предучилищна и училищна възраст;

4. Място на работа – ОУ „П. К.Яворов”, кв. Изток, гр. Димитровград.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

1. Да работят самостоятелно и в екип;

2. Да имат качества за оперативност, комуникативност, отговорност към своите служебни задължения;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

4. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията си;

5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

6. Да имат моралната и психологическа нагласа да работят с децата от целевата група.;

7.Да имат опит в работата по европейски проекти.

 

ІІІ. Характер на работата

Подпомага децата за преодоляването на затрудненията в изучаването на български език. Провежда дейности за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност. Работи за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в група и екип, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене.

Опитът при работа в европейски проекти ще се счита за предимство.

За длъжността „Педагог” ще бъдe сключен трудов договор по реда на чл. 68 ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда, за срок от 01.07.2022 год. до 31.08.2022 год. на 4 часов работен ден.

 

За длъжността „Медиатор” в услугата

 

„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование

1.1. Да имат завършено средно образование;

2. Професионален опит – минимум 1 година работа с деца от уязвими социални групи.

3. Място на работа – ОУ „П. К. Яворов”,кв.”Изток”, гр. Димитровград и работа на терен.

 

ІІ. Специфични изисквания

1. Да познават местните уязвими общности в община Димитровград, техните културни особености, език, традиции и др.;

2. Да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

ІІІ. Характер на работата

Установява първоначален контакт с родителите на децата от целевата група. Работи със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата. Придружава децата до училище. Подпомага педагога при осъществяване на неговите задачи.

Опитът при работа в европейски проекти ще се счита за предимство

За длъжността „медиатор” в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

ще бъдe сключен трудов договори по реда на чл. 68 ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда, за срок от 20.06.2022 год. до 31.08.2022 год. на 4 часов работен ден.

 

ІV. Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

Подборът протича в два етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 2. Интервю с допуснатите кандидати.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на партерен етаж в сградата на Община Димитровград.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

 

V. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до кмета на общината (по образец)
 2. Автобиография (по образец)
 3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
 4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Декларация по образец.
 6. Медицинско свидетелство се представя при сключване на трудовия договор, ако кандидатът бъде одобрен.

 

VІ. Срок за подаване на документите – до 17.00 часа на 13.06.2022 год.

 

VІІ. Място на подаване на документите:

 1. Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, Център за административно обслужване, гише № 1 в запечатан, непрозрачен плик.

 

 1. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG 05M9OP001-2.004-0013-С01 - трите имена на кандидата;

- за коя позиция и услуга кандидатства.

 

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на гише № 1 в Центъра за административно обслужване, или да бъдат изтеглени от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси – https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi.

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

 

Лице за контакт

Елена Тодорова - предоставя на кандидатите допълнителна информация

Ръководител проект

Тел: 0888901425

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

Файлове: