ОБЯВА за прием на документи за заемане на длъжността „Хигиенист/работник поддръжка” в Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград

ОБЯВА за прием на документи за заемане…

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА Център за грижа за лица с различни форми на деменция, гр. Димитровград  

ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

 

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград“

 

ОБЯВЯВА

 прием на документи за заемане на длъжността „Хигиенист/работник поддръжка” в Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград, както следва:

 

 • Хигиенист/работник поддръжка - на пълно работно време - 8 часа.

Описание на работата:

1. Осъществява дейности по организация, обезпечаване и поддържане на  материалната база на Центъра, включващи:

- извършване на текущи ремонти на обзавеждането (дърводелски, бояджийски и други), ВиК, битова техника и др., в рамките на компетенциите си;

- почистване и поддържане на дворното пространство и тревните площи (косене, поддържане на настилки и други)

 1. Оказва съдействие на санитарите в услугата при работата им с потребителите, при поддържане на хигиената на стаите им;
 2. Място на работа - Център за грижа за лица с различни форми на деменция..

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимална степен на завършено образование  – основно;

2. Професионален опит – не се изисква, наличието на такъв е предимство;

 1. Умения и компетентности:
 • добри комуникативни умения;
 • желание и мотивация за работа с лица с увреждания

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Автобиография по образец;
 3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
 4. Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо;
 5. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;
 6. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- Проект BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград“

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Краен срок за подаване на документите: 12:00 часа на 20.04.2021г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидата, получил най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Димитровград.

За информация: тел. 088 7722072, Антоанета Шаркова - ръководител проект

тел. 088 5987718, Здравка Начева - счетоводител проект

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

Файлове: