ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа, гр. Димитровград

Община Димитровград, в качеството си на доставчик на социалната услуга  Център за обществена подкрепа -  Димитровград

ОБЯВЯВА

прием на документи за заемане на длъжността „Психолог” в Център за обществена подкрепа, гр. Димитровград  на пълно работно време - 8 часа.

Описание на работата:

 1. Предоставя индивидуално, семейно и групово консултиране и терапия по смисъла на ЗСУ.
 2. Реализира психосоциална помощ за деца и семейства в екип със социален работник от центъра;
 3. Води обучения и тренинги - разработва и прилага програми за групова работа за развитие на социални и комуникативни умения, превенция на зависимости и различни видове рискове. Води обучение на кандидати за осиновители, обучение в добри родителски умения, подготовка на деца за осиновяване.
 4. Психодиагностика - оценява  психоемоционалното, психосоциалното, когнитивно и поведенческо развитие на потребители на услугата и изготвя съответния писмен доклад; Оценява родителски капацитет;
 5. Води и поддържа в пълнота и актуалност задължителната документация в личните досиета на потребителите, според изискванията на действащата  нормативна уредба.
 6. Поддържа информацията и документите в електронен и хартиен вариант, като спазва принципите за етичност и конфиденциалност при оказването на психологическа подкрепа;
 7. Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.
 8. Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и техните семейства, клиенти или потенциални клиенти на услугата, с цел изготвяне на комплексна оценка на потребностите от социални услуги;
 9. Планира в мултидисциплинарен екип и реализира на практика подходите на помощ и самопомощ, които в максимална степен съответстват на потребностите на клиентите.
 10. Оказва помощ за компенсиране на дефицити в емоционално-поведенчески аспект;
 11. Извършва пряка работа с деца и семейства по семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и обучение в добри родителски умения;
 12. Оказва подкрепа на деца, настанени в приемни семейства и ги подготвя за осиновяване;
 13. Изготвя индивидуални характеристики на децата и ги представя в срок на ДСП/ОЗД.
 14. Работи за социална рехабилитация, интеграция и реинтеграция, отговарящи на специфичните потребности, права, проблеми и интереси на децата и семейства от различни по вид и степен на риска групи и общности;
 15. Извършва мобилна социална работа на терен. Участва в прилагането на групови програми, беседи и консултации в училища, общности групи, в семейства на деца в риск. Извършва домашни посещения;
 16. Участва в провеждането на занятия под формата на ателиета по интереси за развиване на познавателните и комуникативните умения на децата.
 17. Уведомява незабавно прекия си ръководител за сезиране на компетентните органи в случаите на неполагане на грижи на деца, извършване или подбуждане към престъпления, противообществени прояви, насилие и неглижиране спрямо деца;
 18. Поддържа връзка с отдел „Закрила на детето” и други релевантни служби и организации.
 19. Подпомага работата в Центъра и дейностите изпълнявани от социалните работници;
 20. Познава и спазва нормативната база, свързана с дейността му в ЦОП – Димитровград. Следи за промените на нормативните документи, регламентиращи дейността му. Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която му е станала известна при изпълнение на служебните му задължения.
 21. Участва в дневни, седмични и месечни оперативни срещи на екипа;
 22. Задължава се да съдейства на социалната система, съгласно регламентираните действия, разписани в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за закрила на детето, а именно:
 • „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми Дирекция „Социално подпомагане”, Държавна агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.”
 • „Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.”
 1. Място на работа - Център за обществена подкрепа, гр. Димитровград.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимална степен на завършено образование – висше, „бакалавър“;
 2. Област на висше образование – Социални, хуманитарни и правни науки;
 3. Професионално направление -  „Психология“;  
 4. Професионален опит – наличието на професионален опит по специалността ще се счита за предимство;
 5. Умения и компетентности:
 • Способност за изграждане на доверителна връзка с потребителя и запазване на професионални взаимоотношения;
 • Да познава основите на психодиагностиката  и на психологическото консултиране;
 • Обективност на преценката;
 • Безпристрастност;
 • Способност да планира, организира и контролира дейности, свързани с изпълнение на преките задължения, включително терапевтичния процес;
 • Гъвкави комуникативни умения. Способност за общуване с деца и лица от всички възрастови групи. Способност за работа и общуване в мултикултурна и мултиезикова среда. Да има моралната и психологическа нагласа да работи и контактува с деца и лица от уязвими групи. Нагласа за работа с деца и лица с разнообразен социален, образователен, културен и здравословен статус;
 • Мотивация за лично професионално развитие и отдаденост в работата с деца;
 • Способност за работа в мултипрофесионален екип и в партньорство с други организации;
 • Способност да работи самостоятелно - да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Гъвкавост и инициативност, мотивация за работа в динамична среда; Лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията си, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики;
 • Способност да анализира информация, да я синтезира, да взема решения и да представя резултатите;
 • да познава нормативната уредба, специфична за работата в Център за обществена подкрепа;
 • Технически умения за работа с офис-техника и приложения за онлайн комуникация;
 • компютърна грамотност - добро ниво на владеене на MS Office, Internet.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Автобиография по образец;
 3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
 4. Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо;
 5.  Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;
 6. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Директора  на Център за обществена подкрепа - Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” №15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише№1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

-  „Център за обществена подкрепа”, Димитровград;

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства;

-Телефон за връзка с кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 16:00 часа на 16.11.2021г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на община Димитровград.

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на входа на сградата на Община Димитровград.

 

За информация: тел. 0391/68 299, отдел”Хуманитарни дейности”

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

Файлове: