Обява за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете

Обява за предоставяне на почасови мобилни интегрирани…

ОБЯВА

Във връзка със стартиране на Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Димитровград стартира от 25.11.2022г. прием на документи за заемане на длъжности по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, за подкрепа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както следва:

 1. Ръководител/управител на социална услуга в общността
 2. Социален работник
 3. Организатор дейности/диспечер
 4. Медицинска сестра, домашни грижи
 5. Домашен санитар
 6. Социален асистент
 7. Снабдител доставчик
 8. Шофьор, лек автомобил до 9 места

Описание на работата:

 

1. Ръководител /управител на социална услуга в общността

1.1. Отговаря за цялостната дейност по предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

1.2. Представлява социалната услуга пред органи, организации и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.

1.3.Осъществява системен контрол

1.4.Ръководи и контролира работата на екипа.

1.5.Изготвя график за работа на екипа, според индивидуалните планове на потребителите.

1.6.Отговаря за качественото на предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

1.7.Организира и провежда работни срещи на екипа.

1.8.Отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията.

1.9.Грижи се за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

1.10.Място на работа – в офиса и домовете на потребителите.

 

2.Социален работник

2.1.Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите.

2.2.Подготвя договорите за предоставяне на социалната услуга.

2.3.Изготвя индивидуален план за всеки потребител.

2.4.Участва в мобилната работа на екипа.

2.5.Консултира потребителите за правата им и оказва подкрепа при възникнали проблеми.

2.6. Информира потребителите за дейностите извършвани от домашните санитари и социалните асистенти.

2.7 Съхранява досиетата на потребителите, в което прилага всички необходими документи зпо предоставянето на социалната услуга

2.7.Оказва помощ на потребителите при общуване и поддържане на социални контакти.

2.8.Подготвя и актуализира досиетата на потребителите съгласно нормативната уредба.

2.9.Място на работа - в офиса и домовете на потребителите.

 

3. Организатор дейности/диспечер

  1. Приема заявки по телефона за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост до дома /със средства на потребителите/
  2. Изготвя график с маршрути, съобразени с постъпилите заявки по телефона
  3. Координира работата на екипите по проекта
  4. Следи за навременно изпълнение на постъпилите заявки.
  5. Извършва и други задачи в рамките на своите компетенции за постигане целите на проекта.

 

4. Медицинска сестра, домашни грижи

4.1.Събира и предоставя здравна информация за потребителите.

4.2.Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура).

4.3.Извършва здравни услуги и манипулации

4.4. Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите.

4.5. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите.

4.6.Участва в мобилната работа на екипа.

4.7. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

4.8. Предоставя на лицата от целевата група информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания

4.9. Спазва всички хигиенни норми и препоръки за безопасност чрез ползване на предоставените му предпазни средства – дезинфектанти, маски, ръкавици, защитни облекла, с оглед опазване както на собственото, така и здравето на потребителите

5.0. Място на работа - домовете на потребителите

 

5. Домашен санитар

5.1.Осъществява социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи:

- поддържане на лична хигиена;

- поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;

- помощ при приготвяне на храна;

- помощ при хранене и прием на течности.

5.2. Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя).

5.3. Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя).

5.4 Спазва всички хигиенни норми и препоръки за безопасност чрез ползване на предоставените му предпазни средства – дезинфектанти, маски, ръкавици, защитни облекла, с оглед опазване както на собственото, така и здравето на потребителите

 

6. Социален асистент

6.1.Осъществява социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи:

- поддържане на лична хигиена;

- поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;

- помощ при приготвяне на храна;

- помощ при хранене и прием на течности.

- помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него

- полагане на грижи за осигуряване на психическия (емоционалния) комфорт на потребителя

6.2. Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя).

6.3. Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя).

6.4. Придружаване при разходка.

6.5 Спазва всички хигиенни норми и препоръки за безопасност чрез ползване на предоставените му предпазни средства – дезинфектанти, маски, ръкавици, защитни облекла, с оглед опазване както на собственото, така и здравето на потребителите

7. Снабдител/ Доставчик

7.1 Извършва дейности по закупуване и доставка на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителите;

7.2 Извършва дейности по закупуване и доставка на лекарства със средства на потребителите ;

7.3 Заплаща битови сметки на потребителите със средства на потребителите;

7.4 Съдейства на потребителите за заявяване и получаване на неотложни административни услуги

7.5 Спазва всички хигиенни норми и препоръки за безопасност чрез ползване на предоставените му предпазни средства – дезинфектанти, маски, ръкавици, защитни облекла, с оглед опазване както на собственото, така и здравето на потребителите

7.6 Място на работа –офиса и до домовете на потребителите.

 

8. Шофьор на лек автомобил до 9 места

8.1. Транспортира екипите по предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

8.2 Транспортира екипите за доставка до домовете на потребителите

8.3. Транспортира от и до дома потребителите, като им оказва помощ при качване и слизане;

8.4. Изготвя и отчита изискуемата документация, свързана с пътуванията;

8.5. Спазва правилата за движение по пътищата;

8.6. Спазва работния график и разписанието за движение;

8.7. Отговаря за състоянието и техническата изправност на автомобила

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

1. Ръководител/управител на социална услуга в общността

- Изисквана минимална степен за завършено образование - висше, степен „бакалавър”;

- Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – социални дейности, икономика, педагогика или други хуманитарни науки;

- Професионално направление - „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Хуманитарен профил”, „Икономика”, „Психология”;

- Професионален опит – 2 години в сферата на социалните услуги. Наличието на професионален опит в предоставянето на здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора се счита за предимство;

- Допълнителни изисквания:

 • да познава нормативната уредба предоставяне на социални услуги, да притежава специфични познания в областта на работата с рискови целеви групи, в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги като: Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Наредба за качеството на социалните услуги, Закона за здравето и правилника за прилагането му, Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му компютърна грамотност - добро ниво на владеене MS Office, Internet;
 • компютърна грамотност - добро ниво на владеене MS Office, Internet;
 • способност за планиране, организиране и ръководене на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо вземане на решения и разрешаване на проблеми, комуникативност;
 • желание и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и от уязвими групи.

 

2. Социален работник

- Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър”;

- Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Социални науки, педагогика или други хуманитарни науки.

- Специалност от професионално направление „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Психология”, „Хуманитарен профил”;

- Професионален опит не се изисква. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

- Допълнителни изисквания

 • да познава нормативната уредба предоставяне на социални услуги, да притежава специфични познания в областта на работата с рискови целеви групи, в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги като: Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Наредба за качеството на социалните услуги, Закона за здравето и правилника за прилагането му, Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му компютърна грамотност - добро ниво на владеене MS Office, Internet;
 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми, комуникативност.

- желание и мотивация за работа възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания

3. Организатор дейности/диспечер

- Изисквана минимална степен за завършено образование – средно, средно-специално;

- Професионален опит-не се изисква, Наличието на професионален опит се счита за предимство.

- Допълнителни изисквания:

 • компютърна грамотност - добро ниво на владеене MS Office, Internet;
 • способност за планиране, организиране на работата, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо вземане на решения и разрешаване на проблеми, комуникативност;
 • желание и мотивация за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания

 

4. Медицинска сестра, домашни грижи

- Изисквана минимална степен за завършено образование – висше медицинско, степен „Професионален бакалавър”;

- Професионално направление – медицинска сестра, фелдшер, акушерка;

- Професионален опит – 1 година професионален опит по специалността. Наличието на професионален опит в предоставянето на здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора се счита за предимство.

- Знания и умения:

 • да познава нормативната уредба, специфична за работата в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги като: Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Закона за здравето и правилника за прилагането му, Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му, Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания на Министерството на здравеопазването и други национални, европейски и общински нормативни документи, касаещи работата на патронажната грижа;
 • компютърна грамотност - MS Office, Internet;
 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
 • желание и мотивация за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания,

 

5. Домашен санитар

Изисквана минимална степен за завършено образование - средно (по изключение основно)

- Професионален опит - не се изисква

- Специфични изисквания:

 • желание и мотивация за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания,;
 • да има психологическа нагласа за работа с лицата от целевата група
 • комуникативност и умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • допълнителни квалификации и опит са предимство;

 

6. Социален асистент

Изисквана минимална степен за завършено образование - средно (по изключение основно)

- Професионален опит - не се изисква

- Специфични изисквания:

 • желание и мотивация за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания,;
 • да има психологическа нагласа за работа с лицата от целевата група
 • комуникативност и умения за самостоятелна работа и работа в екип;
 • допълнителни квалификации и опит са предимство;


7. Снабдител/доставчик

Изисквана минимална степен за завършено образование – средно, средно-специално;

- Професионален опит-не се изисква, Наличието на професионален опит се счита за предимство.

- Специфични изисквания:

 • желание и мотивация за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания,;
 • да има психологическа нагласа за работа с лицата от целевата група
 • комуникативност и умения за самостоятелна работа и работа в екип;

 

8. Шофьор, лек автомобил до 9 места

- Изисквана минимална степен за завършено образование – средно;

- Квалификация: правоспособност за управление на МПС, категория В.

- Специфични изисквания:

 • да притежава умения за работа в екип;
 • да има психологическа нагласа за работа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за кандидатстване по образец Приложение № 1;

2.Автобиография по образец Приложение № 2;

3.Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

4.Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3, Пенсионно разпореждане и др., ако е приложимо.

5.Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства по образец.

6. Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

 

Място, срок и начин за подаване на документите:

Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център административно обслужване, гише № 1 в запечатан, непрозрачен плик. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на гише № 1 в Центъра административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi.

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

 

Краен срок за подаване на документите: 12:00 часа на 30.11.2022г.

 

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

 

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Димитровград;

 

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

 

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване.

След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.

На база получените резултати се изготвя списък на класираните кандидатите във възходящ ред.

 

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидатите, получили най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

 

За информация: тел. 0882 729 984, Гергана Тодорова

тел. 0391/68 296, Марийка Колева

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Файлове: