ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ, ГР. ДИМИТРОВГРАД ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.090-0001 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ЕТАП 2 – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград“

 

ОБЯВЯВА

 прием на документи за заемане на длъжността „Социален работник” в Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград, както следва:

 

 • Социален работник - на пълно работно време - 8 часа.

Описание на работата:

 1. Събира и предоставя социална и здравна информация за потребителите в Центъра.
 2. Участва в изготвянето на оценки и индивидуални планове за лечение и грижа на потребителите и актуализиране при необходимост.
 3. Изготвя индивидуален план за всеки потребител.
 4. Подготвя договорите за предоставяне на социални услуги.
 5. Подготвя и актуализира досиетата на потребителите.
 6. Консултира потребителите за правата им и оказва подкрепа при възникнали проблеми.
 7. Оказва  помощ на потребителите при общуване и поддържане на социални контакти
 8. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 
 9. Място на работа - Център за грижа за лица с различни форми на деменция.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимална степен на завършено образование – висше, „бакалавър“;
 2. Област на висше образование – Социални науки, Хуманитарни науки;
 3. Професионално направление - „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Педагогика“;
 4. Наличието на 1 година професионален опит в работата с възрастни с увреждания се счита за предимство.
 5. Умения и компетентности:
 • да има познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната уредба, специфична за работата по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги като: Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане нормативни документи - национални, европейски и общински, регламентиращи предоставяне на грижи/социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания на, касаещи работата на Центъра;
 • компютърна грамотност - добро ниво на владеене на MS Office, Internet;
 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, комуникативни умения и способност за решаване на проблеми.
 • желание и мотивация за работа с лица с увреждания.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване по образец;
 2. Автобиография по образец;
 3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
 4. Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо;
 5. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;
 6. Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда по образец;
 7. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;
 8. Документ за самоличност за справка /при започване на работа/;
 9. Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в общинска администрация, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- Проект BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр.Димитровград“

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Краен срок за подаване на документите: 14:00 часа на 22.11.2021г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидата, получил най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Димитровград.

 

За информация: тел. 088 7722072, Антоанета Шаркова - ръководител проект

тел. 088 5987718, Здравка Начева - счетоводител проект

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Файлове: