Обява за длъжността "биолог" към Общинско предприятие "Благоустрояване" - Димитровград

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

обявява свободно работно място

за длъжността “биолог” към Общинско предприятие „Благоустрояване” - Димитровград

 

Описание на работата:

Ръководи, организира и контролира цялостната дейност на зоокът към парк „Вапцаров” – Димитровград при спазване на действащото законодателство, като:

- следи за изпълнението на задължителните условия при отглеждане на животните;

- контролира ежедневно снабдяването на животните с прясна храна и вода във форма и качество, отговарящо на изискванията на всеки конкретен биологичен вид при съблюдаване на съответните хигиенни изисквания;

- извършва ежедневен контрол на уредите и системите, осигуряващи необходимите температура, влага и осветление във вътрешните помещения за отглеждане;

- осигурява високо ниво на превантивни и лечебни ветеринарни грижи за здравното състояние на животните с цел предотвратяване на заболявания, дисстрес и нараняване;

- ръководи и контролира персонала към зоокъта;

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: висше - бакалавър;

- професионално направление: биология или зоология;

- професионален опит: носи предимство на кандидатите;

- допълнителни квалификации: компютърна грамотност MS Office, Internet;

 

Необходими документи за кандидатстване:

-заявление;

-автобиография;

-копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

-документ, удостоверяващ професионалния опит по специалността.

 

Срок и място на подаване на документите: Общинска администрация – Димитровград, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на граждани, гише №1 “Деловодство”, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.

За информация: тел.0391/68239, звено “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документите: 24.11.2021г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.