ОБЯВА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, ДОГОВОР BG05M9OP001-2.004-0013 – С01 , ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ 'СОЦИАЛЕН РАБОТНИК' И 'РЕХАБИЛИТАТОР'

О Б Я В А

 

Община Димитровград, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013 – С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

О Б Я В Я В А

 

че считано от 01.03.2022г. стартира прием на документи за заемане на длъжноститесоциален работник и „рехабилитатор”

 

 1. Социален работник - 1 бр. – работно време - 4 часа

- в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом” – 1 бр.

 

 1. Рехабилитатор - 1 бр. – работно време - 4 часа

- в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом” – 1 бр.

 

За длъжността „Социален работник” в услугата

„Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом” – 1 бр

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование

1.1. Висше образование - завършена образователна степен бакалавър”и/или „професионален бакалавър” в сферата на хуманитарните дейности.

2. Познаване на нормативната уредба

2.1. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;

3. Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит., опит в областта на закрила на детето е предимство.

4. Място на работа – Център за ранна интервенция на уврежданията и работа на терен.

 

ІІІ. Специфични изисквания към кандидатите

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

3. Компютърна грамотност.

 

ІV. Характер на работата

1.Посещения в отделението за новородени в болница „Св. Екатерина”, с цел информиране и консултиране на родители на новородени деца с увреждане или проблеми в развитието;

2.Консултира родителите относно правата на децата, съществуващата мрежа от услуги и др. свързани с необходимостта от осигуряване на грижи за дете с увреждане;

3.Участва в мобилния екип при посещения на семействата в домовете;

4.Води съответната документация.

 

За длъжността „Социален работник” ще бъде сключен трудов договор по реда на чл. 70 ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ за срок до 31.12.2022 год. на 4 часов работен ден. Длъжността може да се заема и по втори трудов договор.

 

За длъжността „Рехабилитатор” в услугата

„Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом”

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование

1.1. Да имат висше образование – завършена образователна степен „професионален бакалавър” или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;

2. Познаване на нормативната уредба

2.1. Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;

3. Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит, предишен опит в директна работа с деца, ще се счита за предимство.

4. Място на работа – Център за ранна интервенция на уврежданията

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Да не са лишени от правото да упражняват професията.

3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

4. Компютърна грамотност.

 

ІІІ. Характер на работата

1.Разработване на рехабилитационни програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;

 1. Изследване на моторното развитие на всяко дете, насочено към услугата;

3. Информиране на родители и специалисти относно особеностите на моторното развитие на децата във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси за подпомагане на моторното развитие на детето им;

4. Води съответната документация.

 

За длъжността „Рехабилитатор” ще бъде сключен трудов договор по реда на чл. 70 ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ за срок до 31.12.2022 год. на 4 часов работен ден. Длъжността може да се заема и по втори трудов договор.

 

ІV. Начин на провеждане на подбора:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.
 2. Интервю с допуснатите кандидати.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на партерния етаж в сградата на общинска администрация Димитровград.

 

V. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до кмета на общината по образец
 2. Автобиография по образец
 3. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 4. Декларация по образец.
 5. Медицинско свидетелство се представя при сключване на трудовия договор, ако кандидатът бъде одобрен.

 

VІ. Срок за подаване на документите – до 17.00 ч.на 18.03.2022 г.

 

VІІ. Място на подаване на документите:

 1. Документите следва да бъдат представени в Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, Център за информация и услуги на граждани гише № 1 „Деловодство”, в запечатан плик, всеки работен ден от 8.30 до 17,00 часа.
 2. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG 05M9OP001-2.004-0013-C01 - трите имена на кандидата;

- позиция.

3. Документи за кандидатстване могат да се изтеглят от:

- интернет страницата на Община Димитровград

Лице за контакт: Елена Тодорова - предоставя на кандидатите допълнителна информация -Ръководител проектел: 0888901425

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

Изготвил:

Валентина Райкова

Координатор

 

Файлове: