ОБЯВА прием на документи за заемане на длъжността „Сътрудник социални дейности” в Център за временно настаняване

 

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА Център за ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ - Димитровград

 

 

Община Димитровград

ОБЯВЯВА

 

прием на документи за заемане на длъжността „Сътрудник социални дейности” в Център за временно настаняване - Димитровград на 4 часа.

 

Описание на работата:

 1. Участва при събиране и предоставяне социална и здравна информация за потребителите в Центъра.
 2. Участва в изготвяне на оценки на потребностите и индивидуални планове за предоставяне на подкрепа на потребителите и актуализиране при необходимост.
 3. Участва при изготвяне на индивидуален план за всеки потребител.
 4. Съдейства при изготвяне на договорите за предоставяне на социални услуги.
 5. Участва при подготовка и актуализиране на досиетата на потребителите.
 6. Консултира потребителите за правата им и оказва подкрепа при възникнали проблеми.
 7. Оказва подкрепа на потребителите при създаване на поетапни условия за социална интеграция.
 8. Участва в обсъждане и планиране на мероприятия свързани с: изграждане и/или възстановяване на умения за спазване на личната хигиена и поддържане на личното пространство.
 9. Организира и води документи свързани с административно-техническите дейности в Центъра за временно настаняване – води и съхранява личните дела на персонала, заповеди и документи по осигуряване на щатната дисциплина и работата на служителите, планове и графици за отпуск и други.
 10. Място на работа - Център за временно настаняване.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимална степен на завършено образование – средно;
 2. Професионален опит – наличието професионален опит в областта на предоставяне на социални услуги ще се счита за предимство;
 3. Умения и компетентности:
 • основни познания в областта на работата с лица от рискови целеви групи ще бъдат отчетени като предимство;
 • компютърна грамотност основно ниво на владеене на MS Office, Internet;
 • способност за планиране и организиране на дейности, умения за самостоятелна работа и работа в екип, комуникативни умения и способност за решаване на проблеми.
 • желание и мотивация за работа с лица в риск, лица в криза, лица нуждаещи се от временен подслон.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;
 4. Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо;
 5. Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец;
 6. Други – по преценка на кандидата – сертификати за преминато обучение;

Образец на Декларацията може да се получи в общинска администрация, Център за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” или да се изтеглят от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg.

Срок и място на подаване на документите:

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център за информация и услуги на граждани, гише № 1 „Деловодство” в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- „Център за временно настаняване”, Димитровград;

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Краен срок за подаване на документите: 15:00 часа на 30.11.2022г.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не сa представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Провеждането на интервюто се организира от председателя на комисията, под формата на събеседване. Задават се едни и същи въпроси на всички кандидати, като се избягва дискриминацията и търсенето на информация, която няма нищо общо с изискванията на длъжността. След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол. На база получените резултати се изготвя списък на кандидатите в низходящ ред.

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидата, получил най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Димитровград и на информационното табло на входа на сградата на Община Димитровград.

 

За информация: тел. 0391/68280, Антоанета Шаркова, началник отдел „Хуманитарни дейности”

 

 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Файлове: