Обява по проект BG05M9OP001-6.002-0104 „Патронажна грижа + в община Димитровград”

Обява по проект BG05M9OP001-6.002-0104 „Патронажна грижа +…

ОБЯВА

Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-6.002-0104-С01, по процедура BG05М9OР001-6.002 „ Патронажна грижа +“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

ОБЯВЯВА,

че считано от 09.11.2021г. стартира прием на документи за заемане на длъжности:

 

За почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-0104 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, както следва:

Доставчик/снабдител -1 брой – по чл. 68 ал. 1 т.3  от Кодекса на труда
Шофьор,  лек автомобил до 9 места – 1 брой

За превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности по проект  BG05M9OP001-6.002-0104 „Патронажна грижа + в община Димитровград”, както следва:

Хигиенист -1 брой

Описание на работата:

 

1. Доставчик/снабдител

1.1 Извършва дейности по закупуване и доставка на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост със средства на потребителят;

1.2 Извършва дейности по закупуване и доставка на лекарства със средства на потребителят ;

1.3 Заплаща битови сметки на потребителите със средства на потребителят;

1.4 Съдейства на потребителите за заявяване и получаване на неотложни административни услуги

1.5 Място на работа - домовете на потребителите и офиса „Патронажна грижа +“

 

2. Шофьор,  лек автомобил до 9 места

2.1. Транспортира персонала на патронажна грижа до домовете на потребителите.

2.2. Транспортира от и до дома хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора над 65 години, потребители на услугата „Патронажна грижа”, като им оказва помощ при качване и слизане;

2.3. Изготвя и отчита изискуемата документация, свързана с пътуванията;

2.4. Спазва правилата за движение по пътищата;

2.5. Спазва работния график и разписанието за движение;

2.6. Отговаря за състоянието и техническата изправност на автомобила

 

 

3. Хигиенист

3.1. Да контролира и координира потока на потребители в Дневен център за деца с увреждания;

3.2. Почиства и дезинфекцира помещенията в социалната услуга, съгласно препоръките на МЗ и АСП за предотвратяване разпространението на коронавирус.

3.3.Да осигурява отсъствия поради заболявания от коронавирус/карантина на персонала (сходни длъжности).

3.4. Място на работа – Дневен център за деца с увреждания.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

1.  Доставчик/снабдител

- Изисквана минимална степен за завършено образование – средно, средно-специално;

- Професионален опит – наличието на професионален опит в предоставянето на здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора се счита за предимство;

 

2. Шофьор, лек автомобил до 9 места

- Изисквана минимална степен за завършено образование – средно;

- Квалификация: правоспособност за управление на МПС, категория В.

- Специфични изисквания:

да притежава умения за работа в екип;
да има психологическа нагласа за работа с хора с увреждания и с възрастни хора над 65 години.

 

3. Хигиенист

- Изисквана минимална степен за завършено образование - средно (по изключение основно)

- Професионален опит - не се изисква

- Специфични изисквания:

безработни лица;
желание и мотивация за работа;
комуникативност и умения за самостоятелна работа и работа в екип;
допълнителни квалификации и опит са предимство;

 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ” МОГАТ ДА БЪДАТ ПЕНСИОНИРАНИ ЛИЦА.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за кандидатстване по образец Приложение № 1;

2.Автобиография по образец Приложение № 2;

3.Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

4.Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, Образец УП-3 и др.,/ ако е приложимо.

5.Декларация за гражданството на лицето, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността за която кандидатства по образец.

 

Място, срок  и начин за подаване на документите:

Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 ч. в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  административно обслужване, гише № 1 в запечатан, непрозрачен плик. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

- Проект BG05M9OP001-6.002-0104 „Патронажна грижа + в община Димитровград”

- Трите имена на кандидата;

- Позицията, за която кандидатства.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени на гише № 1 в Центъра  административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Димитровград, раздел „Кариери”, обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursi.

Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Димитровград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник.

 Краен срок за подаване на документите: 16:00 часа на 15.11.2021г.

 

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Димитровград.

 Подборът протича в два етапа:

Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Димитровград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Димитровград;

 

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.

 

Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване.

След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.

На база получените резултати се изготвя списък на класираните кандидатите във възходящ ред.

 

Кметът на община Димитровград сключва срочен трудов договор с кандидатите, получили най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда за срока на проекта.

 

За информация: тел. 0882 729 984, Гергана Тодорова - ръководител проект

                            тел. 0391/68 296, Марийка Колева – координатор проект

 

 

Иво Димов

Кмет на Община Димитровград

Файлове: