Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Хуманитарни дейности", Общинска администрация - Димитровград

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители във връзка със Заповед №РД-06-946/30.06.2022г. на Кмета на Община Димитровград, Общинска администрация – Димитровград

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

“главен експерт”, отдел „Хуманитарни дейности”, дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности”, Общинска администрация – Димитровград.

Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове са:

- да отговарят на изискванията по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;

- да имат придобито висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър”;

- да имат най-малко 2 (две) година професионален опит или присъден най-малко IV младши ранг;

Допълнителни изисквания към кандидатите:

- да са придобили висше образование с професионално направление: „хуманитарни науки” и/или „педагогически науки”;

- компютърна компетентност – работа с MS Office;

- отлични познания на действащото българско законодателство в областта на началното, основното и средното образование;

-способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; умения за работа с гражданите.

Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест и

- интервю.

* Забележка Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- Писмено заявление за участие в конкурс по образец (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители);

- Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (чл. 17, ал.3, т.2 от Наредбата за провеждането на конкурси за държавни служители);

* Забележка: Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

- Копие от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (чл.17, ал.3, т.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители).

Документите следва да бъдат представени в: Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, п.код 6400, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на гражданите, гише №1 “Деловодство” или на електронен адрес [email protected] в срок: 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч.

*Забележка: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис и изпратени на електронен адрес: [email protected].

Мястото, където ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, бул.” Г. С. Раковски” №15, както и на електронната страница на Община Димитровград (www.dimitrovgrad.bg).

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Участва в разработването и провеждането на политиката на Община Димитровград в областта на началното, основното и средното образование, както и на основните и специфичните дейности на държавата в сфера „Образование”.

Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността: от 720,00 лева. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и утвърдените Вътрешни правила за заплатите в Общинска администрация – Димитровград, както следва:

-Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

-Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Лице за контакт: М. Добрева – предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност; уведомява за пречките по назначаване на кандидатите, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител.

Телефон за контакт: 0391 68239.

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО:

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград