Обяви за търгове

Предоставяне на пасища и мери на животновъди под наем за срок от 7 години, считано от стопанската 2022/2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Димитровград   Община ДИМИТРОВГРАД уведомява всички заинтересовани лица - собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), че могат…

Открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство върху обект — публична общинска собственост - язовир 69691.27.49 с.Странско- стар номер 59

РЕШЕНИЕ №OK-10-3/06.01.2022 г.     На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите…