Обяви за търгове

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на движими вещи, общинска собственост - 7 март 2024 г.

  З А П О В Е Д   № РД-06-241   гр.Димитровград 20.02.2024г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост, на 7 март 2024г.

З А П О В Е Д   № РД-06-209   гр.Димитровград 15.02.2024г.   На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д А…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на дървесина на корен, общинска собственост - 10 октомври 2023г.

З А П О В Е Д № РД-06-1458 гр.Димитровград 21.09.2023г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Димитровград и Решение № 1139 от Протокол № 48/27.07.2023 г. на Общински съвет –…