Обяви за търгове

ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на  имоти, частна общинска собственост, в Димитровград, кв.Изток - 10 юли 2024г.

З А П О В Е Д   №РД-06-931   гр.Димитровград 21.06.2024г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М:   1.Да се…

ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на  имоти, частна общинска собственост - 10 юли 2024г.

З А П О В Е Д   №РД-06-930   гр.Димитровград 21.06.2024г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М:   1.Да се…

ЗАПОВЕД-ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост - 10 юли 2024г.

З А П О В Е Д   № РД-06-929   гр.Димитровград  21.06.2024г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д…

ЗАПОВЕД-ОБЯВА за продажба чрез публично оповестен конкурс на имот, частна общинска собственост- Селскостопанско летище с.Горски извор

З А П О В Е Д   № РД-06- 708   гр.Димитровград 16.05.2024г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Димитровград и решение на Общински съвет Димитровград №242 от 25.04.2024г.…

Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство върху обект – публична общинска собственост - ПИ 47843.48.147, гр.Меричлери, м. „ПАВЛЕТА”, НТП „Язовир”, площ 127367 кв. м. (стар номер 000147) и 21258.6.160 с.Длъгнево

    РЕШЕНИЕ   №ОК-10-46/09.05.2024 г. На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от Закона за концесиите и след одобрение от Общински съвет Димитровград с Решение №247. от 25.04.2024 г. по реда на чл.40 ал.2 т.1…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти – помещения, общинска собственост, на ул. „Елин Пелин” (Зеленчуков пазар) - 22 май 2024г.

  З А П О В Е Д   № РД-06-583   гр.Димитровград  23.04.2024г.                  На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и  чл. 20 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград (утвърден със заповед №РД-06-1555 от 25.10.2018г.)   Н А Р Е Ж Д…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на имоти – УПИ, с.Светлина, с.Райново и с.Черногорово - 22 май 2024г.

З А П О В Е Д   № РД-06-578   гр.Димитровград   23.04.2024г.                 На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост,  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  на Общински съвет Димитровград и решения №157/2012г. и №1789/2015г. на…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на  имоти, частна общинска собственост - УПИ - 22 май 2024 г.

З А П О В Е Д   №РД-06-579   гр.Димитровград 23.04.2024г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М:   1.Да се…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за продажба на имоти, частна общинска собственост, в Димитровград, кв.Изток - 22 май 2024

З А П О В Е Д   №РД-06-581   гр.Димитровград 23.04.2024г.                             На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г./  Н А Р Е Ж Д А М:   1.Да се…

ЗАПОВЕД - ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на обекти и терени, общинска собственост, за 22 май 2024г.

З А П О В Е Д   № РД-06-582   гр.Димитровград  23.04.2024г.                  На основание чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с решение №454/2005г. на ОбС Димитровград/   Н А Р Е Ж Д…