СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

 

     По Докладна записка вх. № ОбС-07-84/12.04.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

         Във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-84/12.04.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект за приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, в посочения 14 дневен срок – от 12.04.2021г. до 26.04.2021г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

          

 

 

С уважение, 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград