СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

        По Докладна записка вх. № ОбС-07-313/22.12.2020г. от Временна комисия за изготвяне на проект на Наредба за опазване на обществения ред относно: Приемане на Наредба № 2 за опазване на обществения ред

 

 

         Във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-313/22.12.2020г. от Временна комисия за изготвяне на проект на Наредба за опазване на обществения ред относно: Приемане на Наредба № 2 за опазване на обществения ред, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект за приемане на Наредба № 2 за опазване на обществения ред, в посочения 30 дневен срок – от 22.12.2020г. до 23.01.2021г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

          

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград