СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

        По Докладна записка вх. № ОбС-07-267/05.11.2020г. от Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за  организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация относно: Приемане на  Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

         Във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-267/05.11.2020г. от Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за  организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация относно: Приемане на  Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в посочения 14 дневен срок – от 05.11.2020г. до 19.11.2020г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”.

           

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград