СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

 

По Докладна записка вх. № ОбС-07-213/07.10.2022г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

Във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-213/07.10.2022г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г., в деловодството на Общински съвет – Димитровград не са постъпили писмени или устни предложения за изменения на предложения проект на Докладна записка вх. № ОбС-07-213/07.10.2022г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г., в посочения 30 дневен срок – от 07.10.2022г. до 07.11.2022г. включително, през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград