СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

 

По Докладна записка вх. № ОбС-07-86#2/05.05.2022г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно използване.

 

Във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-86#2/05.05.2022г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград относно: Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно използване, в посочения 30 дневен срок – от 15.04.2022г. до 15.05.2022г. включително, през който същата е била публикувана на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”, на служебния имейл адрес на Общински съвет – Димитровград: [email protected] е постъпило едно предложение от общински съветник от ОбС-Димитровград. Със същото лицето предлага да се направят изменения и допълнения в предложения проект на „Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно използване”.

Предложението е разгледано от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет – Димитровград и същата счита, че то следва да бъде прието.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет – Димитровград