Обява на процедура за конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]

 

 

 

На основание  чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения, вр. с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл.3 ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,

 

О Б Я В Я В А:

 

          Процедура за конкурс за  възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград

 

 1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 26.06.2000г.   за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:
  1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

 

 1. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,

2.1.Да имат завършено висше образование; 

  2.2.Да имат най-малко 5 години професионален опит;

 1. Да не са поставени под запрещение;
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 3. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
 4. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 6. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
 7. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 8. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
 9. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 10. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

 

 1. Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Димитровград;
  2. Автобиография – европейски формат; 1.2.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:

Документи за придобито образование, квалификация и специалност;

 • Квалификация по „Здравен мениджмънт”се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000год.
  1. Собственоръчно      заверени      четливи      ксерокопия      на      Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
  2. Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
  3. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  4. Програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград за тригодишен период с обем до 40 /четиридесет/ машинописни страници изготвена във три екземпляра.
 • Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

 

 1. Определя следната тема за събеседването:

            

             Място и роля на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“

 

 1. Място и условия за подаване на документите:
  1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите;
  2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
 1. плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
 2. плик № 2 съдържащ писмената разработка.
 3. Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
 4. Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.
  1. Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след изтичане на 30 /тридесет /дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата на обявяване включително.
  2. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Димитровград на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа като може да продължи на следващия работен ден.

 

V.Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград:

            Конкурсът се провежда на три етапа: 1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. 2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; 3. Събеседване с кандидатите. Конкурсът се провежда при спазване на „Правила за конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала“.

 

              VI. „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите.

 

Мястото, където ще се обяви решението за провеждане на конкурса за за  възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград  или други съобщения във връзка с конкурса на осн. чл. 3 ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, е местен вестник  „Димитровградски пазар” и на сайта на Община Димитровград раздел Общински съвет – Димитровград, подраздел ”Предстоящо” – https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-savet-predstoyashto

 

 

Бланки на документи:

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 4 ал. 7 т.1 т.2 и т.3  от Наредба  № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения

Декларация

 

            

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник - председател на

Общински съвет – Димитровград

 

 

 

 

Файлове: