Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

 

ОТНОСНО: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение в текстове от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

С решение № 95/28.01.2016г. ОбС-Димитровград прие Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в изпълнение на правомощието му по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпи Предложение с вх. № ОбС-10-341/10.12.2021г. (Изх. № 2135/08.12.2021г.) от П. М. – прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, на основание чл. 145 ал.1 т.6 от ЗСВ. Същото е във връзка с установено противоречие на разпоредбите на чл.4 ал.2, чл.15 ал.1 т.15, чл.16 ал.4, чл.18, чл.38 ал.4, чл.58 ал.2, чл.59 ал.1 и ал.4 и чл.59а от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация с уредбата на ЗМСМА.

Съгласно Чл.4 (2) „Заседание на Общинския съвет може да се проведе и на друго място на територията на общината, по решение на Председателския съвет”.

На основание Чл.15. (1) т. 15 Председателят на Общинския съвет свиква председателски съвет.

Съгласно Чл.16 (4) „Ежемесечно Председателят на Общински съвет представя на Председателски съвет разпределението на работното си време за следващия месец, като при непълно работно време определя и конкретните правомощия на заместник-председателя, които му възлага да изпълнява в негово отсъствие. За изготвеното разпределение своевременно се уведомява и Кмета на Общината”.

В действащия ПОДОСНКВОА, на основание Чл.18 (1) Председателят на Общинския съвет се подпомага в работата си от Председателски съвет, който се състои от заместник-председателя на Общинския съвет и ръководителите на групите общински съветници или упълномощени от тях общински съветници.

(2) В заседанията на Председателския съвет участва с право на съвещателен глас Кметът на Общината или определен от него заместник-кмет.

(3) Председателският съвет изпълнява функциите, определени в този правилник.

Разпоредбата на Чл.38 (4) гласи, че С регистрацията на съветническите групи се формира Председателски съвет в състав: Председател на Общински съвет, заместник-председателя на Общинския съвет и ръководителите на групите общински съветници или упълномощени от тях общински съветници.

На основание Чл.58 (2) Председателският съвет може да промени времето за редовни заседания.

Съгласно Чл.59 (1) Председателят на Общинския съвет, подпомаган от Председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието”, а (4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са обществено значими.

На основание Чл. 59а, (1) (Нови с Решение №338/26.11.2020 г.) При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а ал.1 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет свиква заседание на председателския съвет като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между членовете на председателския съвет,намиращи се на различи места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки член на председателския съвет. Видът на онлайн платформата или онлайн връзката, чрез която ще се провежда заседанието се избира от председателя на Общинския съвет, така че да осигури пряко и непосредствено от разстояние участие на членовете на председателския съвет в заседанието, както и възможност за заснемане и съхраняване на запис от заседанието.

(2) За проведеното заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя на общинския съвет.Към протокола се прилага и видеозапис от проведеното заседание на ел.носител.

(3) При провеждане на заседание по ал.1 председателят и председателският съвет имат правомощията по чл.59.

В писмото е упоменато още, че Правилникът на общинския съвет е бил приет по силата на делегацията на чл.21 ал.3 от ЗМСМА и представлява нормативен административен акт, поради което не би следвало в съдържанието му да се пренебрегва рамката, която създава правилото на чл.76 ал.3 от АПК, респективно чл.8 от ЗНА.

„Председателски съвет” не фигурира в специалния закон, като орган на управление на местния орган на власт. Съгласно действащия ПОДОСНКВОА, председателския съвет има собствена компетентност, състои се от органи със свои законови правомощия, а в ЗМСМА ясно са регламентирани такива на председателя и заместник – председателя на общинския съвет, както и комисиите към него. По този начин, с конституирането на съвета, са делегирани права, нормативно дадени от ЗМСМА на други органи. В писмото изрично се указва, че компетентността на органите винаги се определя в съответствие с материалния закон, както повелява чл.4 ал.1 от КРБ и чл.4 ал.1 от АПК. Всяка власт се учредява изрично, поради което разпоредбите, определящи компетентността им, не могат да се тълкуват и прилагат разширително и само законодателя може да определя структурите на местно самоуправление и местна администрация.

В противоречие на гореизложеното са разпоредбите на чл.4 ал.2, чл.15 ал.1 т.15, чл.16 ал.4, чл.18, чл.38 ал.4, чл.58 ал.2, чл.59 ал.1 и ал.4 и чл.59а от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Считам предложението на ОП-Хасково за основателно, тъй като Правилника не следва да бъде в противоречие на ЗМСМА и правилото на чл.76 ал.3 от АПК, респ. чл.8 от ЗНА.

 

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

Основната цел, която ще се постигне с отмяната на чл.4 ал.2, чл.15 ал.1 т.15, чл.16 ал.4, чл.18, чл.38 ал.4, чл.58 ал.2, чл.59 ал.1 и ал.4 и чл.59а от Правилника е да бъде спазен пълно, точно и коректно ЗМСМА и правилото на чл.76 ал.3 от АПК, респ. чл.8 от ЗНА, да се доведе до съответствие на Правилника с по-горестоящия му нормативен акт, както и да се изпълни предложението на ОП-Хасково, което считам за основателно.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград не са необходими паричните средства. За правилното им прилагане е необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс в звеното по чл. 29 а от ЗМСМА, добро използване на материалната база и добра организация.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на измението, включително финансовите резултати:

Да се доведе до пълно съответствие на Правилника със ЗМСМА и правилото на чл.76 ал.3 от АПК, респ. чл.8 от ЗНА, като не са необходими финансови средства за прилагане на изменението и допълнението в Правилника.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е в пълно съответствие с местното законодателство / ЗМСМА/ и европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на докладната записка, с която се предлага изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ведно с мотивите за тяхното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 07.01.2022г. на основание чл.26 от ЗНА. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема:

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение 95/28.01.2016 г. на Общински съвет – Димитровград и изменен с Решение от 27.03.2018 г. по АД 1311/2018 г. на ХАС; Решение №969/31.05.2018 г; Решение №102/30.01.2020 г., Решение №338/26.11.2020 г. , Решение № 517/29.07.2021 г.

 

§ 1. Отменя чл.4 ал.2, чл.15 ал.1 т.15, чл.16 ал.4, чл.18, чл.38 ал.4, чл.58 ал.2, чл.59 ал.4 и чл.59а

 

§ 2. Чл.59(1) се изменя както следва:

Председателят на Общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на заседанието

 

§ 3. Настоящия Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация изменя и допълва Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г. и влиза в сила съгласно Закона за нормативните актове.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград