Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ – ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение в текстове от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

            1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

В деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпи Предложение с вх. № ОбС-10-166#2/03.06.2021г. (Изх. № 589/01.06.2021г.) от Петър Мидов – прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, на основание чл. 145 ал.1 т.6 от ЗСВ.  Същото е във връзка с разпоредбата на чл.97 ал.4 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, която не съответства изцяло на предписаното в чл. 22 ал.2 от ЗМСМА.

С решение № 95/28.01.2016г. ОбС-Димитровград прие Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в изпълнение на правомощието му по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА.

Съгласно чл. 97 ал.4 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация всички актове на Общинския съвет влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез Интернет сайта на Община Димитровград.

От друга страна в чл. 22 ал.2 от ЗМСМА е уредено актовете на общинския съвет да се разгласяват на населението на общината в срока, чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

Предложението на ОП-Хасково считам за основателно, тъй като в Правилника следва да бъде конкретизиран другия начин, предписан в чл. 22 ал.2 от ЗМСМА.

 2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

Основната цел, която ще се постигне с приемането на изменението и допълнението на чл. 97, ал. 4 от Правилник е да бъдат изпълнени пълно, точно и коректно предписанията на чл.22 ал.2 от ЗМСМА.,да се доведе до съответствие на Правилника с по-горестоящия му нормативен акт , както и да се изпълни предложението на ОП-Хасково, което считам за основателно.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград не са необходими  паричните средства. За правилното им прилагане е необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс в звеното по чл. 29 а от ЗМСМА, добро използване на материалната база и добра организация.

4.Очаквани резултати от прилагане на измението, включително финансовите резултати:

Да се доведе до пълно съответствие на Правилника със ЗМСМА, до предоставяне на още една възможност на гражданите на Община Димитровград да се запознават с актовете на ОбС-Димитровград, като не са необходими финансови средства за прилагане на изменението и допълнението в Правилника.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е в пълно съответствие с местното законодателство / ЗМСМА/ и европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на докладната записка, с която се предлага изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ведно с мотивите за тяхното  приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 28.06.2021г., на основание чл.26 от ЗНА.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 95/28.01.2016 г. на Общински съвет – Димитровград и изменен с Решение от 27.03.2018 г. по АД 1311/2018 г. на ХАС; Решение №969/31.05.2018 г; Решение №102/30.01.2020 г., Решение №338/26.11.2020 г.

 

           § 1. Чл.97(4)  се изменя както следва:

           Актовете на Общинския съвет се  разгласяват на населението на общината в 7  дневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомяване като  се публикуват в местен или регионален вестник и/или в интернет сайт на местна или регионална медия, чрез публикуването им в интернет страницата на общината, както и чрез поставянето им в сградата на Общинска администрация на Община Димитровград, първи етаж на специално обозначено за това информационното табло, от двама служители на звеното по  чл.29а от ЗМСМА, за което съставят изричен протокол.

Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

 

 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ,

Заместник – председател

 на Общински съвет - Димитровград