Проект на Наредба за изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

от Тодор Тодоров – общински съветник

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за допълнение и изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

1. Съгласно Чл.7. ал.1 Комисията ежегодно разработва програмата ведно с приложенията по чл. 4 и я представя на кмета на общината не по-късно от 31 март.

Комисията разработва програма за съответния период, в която приложение 1 е списък на състезанията и конкурсите подлежащи на оценяване. Приложението се базира на:

  • Заповед на Министъра на МОН за национални олимпиади, организирани от МОН;
  • Заповед на Министъра на МОН за национални състезания и състезания по професии, организирани от МОН;
  • Заповед на Министъра на МОН за изяви по интереси на децата и учениците;
  • Постановления за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища на МС;
  • Международни, национални, областни и общински олимпиади, състезания, конкурси, научни конференции и фестивали, организирани и провеждани от Община Димитровград (съгласно Общинския календар).

За да бъде разработена и предложена програмата е необходимо всички по-горе цитирани документи да са приети и влезли в сила. През последните години ПМС за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища на МС се приема и публикува след фиксирания в Наредба 21 срок 31 март. За 2021 г. ПМС е прието на 9 април, а за 2022 г. на 30 май.

Всичко това не дава възможност комисията да изпълни коректно Чл. 7. ал. 1 Комисията ежегодно разработва програмата ведно с приложенията по чл. 4 и я представя на кмета на общината не по-късно от 31 март.

Поради тези причини считам, че е необходимо Чл.7. ал.1 от Наредба 21 да добие следния вид: Чл. 7. ал. 1 Комисията ежегодно разработва програмата ведно с приложенията по чл. 4 и я представя на кмета на общината не по-късно от 30 юни на съответната година.

2. Съгласно Чл.14. ал.2, Т.2.3 Размерът на еднократния финансов стимул е до една МРЗ, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 50 лв.

Наредба 21 е приета през 2019 г. През 2019 г. минималната работна заплата е в размер на 560 лева. За периода на приемането на наредбата сумата от 50 лева дава възможност на децата и младежите да получат адекватен еднократен финансов стимул. През следващите години МРЗ нараства съответно на 610 лева за 2020, 650 лева през 2021 г. и 710 през 2022 г. Очаква се през 2023 г. тя да надхвърли 800 лева.

Предвид високия ръст на инфлация и повишаването на минималната работна заплата считам за необходимо да бъде направена следната промяна в Чл.14. ал.2, Т.2.3 Размерът на еднократния финансов стимул е до една МРЗ, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 100 лв.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1 Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград както следва:

Чл.7. ал.1 Комисията ежегодно разработва програмата ведно с приложенията по чл. 4 и я представя на кмета на общината не по-късно от 30 юни на съответната година.

Чл.14. ал.2, Т.2.3 Размерът на еднократния финансов стимул е до една МРЗ, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 100 лв.

 

Тодор Тодоров

Общински съветник